logo Nye metoder

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 13. februar 2023

Beslutningsforum for nye metoder har behandlet fire saker på møtet 13. februar. Møtet ble avholdt på Grev Wedels plass 5 kl. 16:30 - 17:30. Protokollen er publisert.

Publisert 13.02.2023
Sist oppdatert 15.11.2023

​​​Saksliste

  • Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 23. januar 2023​
  • ID2021_020 Kirurgi ved rotatorcuff-ruptur. Lenke til metodeside
  • ID2021_100 Eptinezumab (Vyepti) som profylakse mot migrene hos voksne som har minst 4 migrenedager per måned. Lenke til metodeside
  • ID2021_116 Sekukinumab (Cosentyx) til behandling av aktiv entesittrelatert artritt (ERA) og aktiv juvenil psoriasisartritt (JPsA) hos pasienter fra 6 år med sykdom som har respondert utilstrekkelig på eller som ikke tolererer konvensjonell behandling. Lenke til metodeside
  • ID2020_066 Ofatumumab (Kesimpta) til behandling av voksne pasienter med relapserende remitterende multippel sklerose (RRMS). Revurdering. Saken ble trukket
  • ID2021_107 Amivantamab (Rybrevant) til behandling av metastatisk ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) med EGFR ekson 20 innsettingsmutasjon etter progresjon på platinumbasert behandling. Konseptgodkjenning. Lenke til metodeside​
  • Referatsaker fra interregionalt fagdirektørmøte​​​​​
  • Eventuelt​​

​Saksdokumenter o​g protokoll

Saksdokumenter og protokoll legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder.

Mediekontakt

Media kan kontakte kommunikasjonsavdelingen i Helse Vest RHF på e-post: info@helse-vest.no eller på telefon: 952 90 730.​ 

​Øvrige henvendelser til Beslutningsforum for nye metoder kan sendes på e-post til: nyemetoder@helse-sorost.no​​​