logo Nye metoder

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 13. mars 2023

Beslutningsforum for nye metoder behandlet syv metoder på møtet 13. mars. Møtet ble avholdt på Teams kl. 16:30 - 18:00. Protokollen er publisert.

Publisert 12.03.2023
Sist oppdatert 15.11.2023

Saksliste

 • Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Godkjenning av protokoll fra møtene i Beslutningsforum for nye metoder, den 13. og 20. februar 2023
 • ID2021_033 Første trimester-screening for utvikling av preeklampsi med bruk av algoritme. Lenke til metodeside
 • ID2022_066 Zanubrutinib (Brukinsa) som monoterapi til behandling av voksne med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) som har fått minst én tidligere behandling (R/R KLL). Lenke til metodeside
 • ID2021_078 Sacituzumab govitecan (Trodelvy) som monoterapi til behandling av voksne pasienter med inoperabel eller metastatisk trippel-negativ brystkreft som har fått to eller flere tidligere systemiske behandlinger, hvorav minst én av dem for avansert sykdom. Lenke til metodeside
 • ID2020_071 Remimazolam (Byfavo) til sedasjon ved diagnostiske eller kirurgiske prosedyrer. Lenke til metodeside
 • ID2020_053 Baricitinib (Olumiant) til behandling av moderat atopisk eksem hos voksne som er aktuelle for systemisk behandling. Lenke til metodeside
 • ID2022_045 Faricimab (Vabysmo) til behandling av voksne pasienter med nedsatt syn som følge av diabetisk makulaødem (DME) - revurdering. Lenke til metodeside
 • ID2022_046 Faricimab (Vabysmo) til behandling av voksne pasienter med neovaskulær (våt) aldersrelatert makuladegenerasjon (nAMD) - revurdering. Lenke til metodeside
 • Brukermedvirkning i Nye metoder – oppfølging av oppdrag om økt brukerinvolvering. Rapport fra arbeidsgruppen.
 • Årsoppsummering Nye metoder – 2022.
  Tidsbruk 2022 – legemidler.
 • Eventuelt 

Saksdokumenter o g protokoll

Saksdokumenter og protokoll legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder.

Mediekontakt

Media kan kontakte kommunikasjonsavdelingen i Helse Vest RHF på e-post: info@helse-vest.no eller på telefon: 952 90 730.  
Øvrige henvendelser til Beslutningsforum for nye metoder kan sendes på e-post til: nyemetoder@helse-sorost.no