logo Nye metoder

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 18. september 2015

Beslutningsforum for nye metoder har hatt møte 18. september 2015. Saksdokumenter og protokoll fra møtet er nå lagt ut.

Publisert 11.09.2015
Sist oppdatert 15.11.2023

Møtet ble avholdt på Radisson Blu Airport Hotel, fredag 18. september.

Saksliste

Sak 34-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 35-2015 Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 15. juni 2015

Sak 36-2015 Forhandlinger med Roche Norge AS om en avtale om kjøp av Kadcyla - mandat for Legemiddelinnkjøpssamarbeid (LIS)

Sak 37-2015 Referatsaker

  1. Brev av 24. juni 2015 til HINAS avd. LIS ad. innføring av nye legemidler i spesialisthelsetjenesten – mandat til LIS (Legemiddelinnkjøpssamarbeid)
  2. Brev av 6. juli 2015 til MSD Norge AS ad. tilgjengelighet av Keytruda (pembrolizumab) – innspill til Bestillerforum og Beslutningsforum fra MSD, tilbakemelding fra leder for Beslutningsforum for nye metoder, oppfølging av sak 32-2015/1 Referatsaker

Sak 38-2015 Eventuelt

  • Overføring av betalingsansvar fra Helsedirektoratet til de regionale helseforetakene
  • Håndtering av kommende store kostnadsøkninger knyttet til nye kreftmedikamenter

Møtet i Beslutningsforum for nye metoder er ikke åpent for allmennheten. Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. Off.loven § 14, fordi disse er å anse som organinterne dokumenter fram til beslutningen er tatt. Etter møtet vil offentlige saksdokumenter og protokoll med vedtak publiseres.

 

Innkalling og saksdokumenter

Protokoll fra møtet

Mediekontakt

Ønsker media kontakt med Beslutningsforum for nye metoder, kontakt kommunikasjonsrådgiver Anne May Knudsen, mob. 975 92 815, e-post: amk@helse-nord.no.