logo Nye metoder

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 19. november 2018

Sju legemidler skal vurderes i dette møtet. Se sakslista for oversikt. Møtet holdes 19. november 2018 kl. 1400 på Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen.

Publisert 12.11.2018
Sist oppdatert 15.11.2023

Saksliste

 

Sak 129-2018

Godkjenning av innkalling og saksliste.

 

Sak 130-2018
Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 22. oktober 2018.

 

Sak 131-2018
Iksekizumab (Taltz®) til behandling av psoriasisartritt hos voksne pasienter som ikke har hatt adekvat respons på, eller er intolerante mot, en eller flere DMARD behandlinger – ny vurdering. Mer informasjon på metodesiden.

 

Sak 132-2018
Tofacitinib (Xeljanz®) i kombinasjon med metotreksat til behandling av psoriasisartritt hos voksne pasienter som ikke har hatt adekvat respons på, eller er intolerante mot, en tidligere behandling med DMARD. Mer informasjon på metodesiden.

 

Sak 133-2018
Iksekizumab (Taltz®) til behandling av plakkpsoriasis – ny vurdering. Mer informasjon på metodesiden.

 

Sak 134-2018
Nonakog beta pegol (Refixia®) til behandling av hemofili B – ny vurdering. Mer informasjon på metodesiden.

 

Sak 135-2018
Brentuksimabvedotin (Adcetris®) til behandling av pasienter med CD30 + kutan T-celle lymfom. Mer informasjon på metodesiden.

 

Sak 136-2018
Etelkalsetid (Parsabiv®) ved sekundær hyperparatyreoidisme hos voksne med kronisk nyresykdom som står på hemodialyse. Mer informasjon på metodesiden.

 

Sak 137-2018

Regorafenib (Stivarga) til andrelinjebehandling av voksne pasienter med hepatocellulært karsinom (HCC). Mer informasjon på metodesiden.


Sak 138-2018

Erfaringene fra Danmark med modellen med karantenetid før ny pris - vurdering.

 

Sak 139-2018
Innføring av nye legemidler når det eksisterer et anbud.

 

Sak 140-2018
Legemidler til behandling i Beslutningsforum for nye metoder, oversikt.

 

Sak 141-2018

Referatsaker

Brev fra Legemiddelindustrien datert 25. oktober, vedr. Nasjonale retningslinjer for bruk av legemidler før markedsføringstillatelse.

 

Sak 142 -2018
Eventuelt

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder

Mediekontakt

Media kan kontakte Hanne Sterten på telefon 404 03 225 for å avtale intervjuer med leder i Beslutningsforum for nye metoder, Stig A. Slørdahl.

 

Øvrige henvendelser til Beslutningsforum for nye metoder kan sendes på e-post til postmottak@helse-midt.no.