logo Nye metoder

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 19. oktober 2015

Beslutningsforum for nye metoder hadde møte 19. oktober 2015 for å behandle sak om ett legemiddel: Olaparib (Lynparza). Saksdokumenter og protokoll fra møtet er nå lagt ut.

Publisert 13.10.2015
Sist oppdatert 15.11.2023

Møtet ble avholdt på Thon Hotell Bristol, Oslo, kl. 17.00.

Sakslista

Sak 39-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 40-2015 Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 18. september 2015
Sak 41-2015 Olaparib (Lynparza): Metodevurdering og mer informasjon
Sak 42-2015 Referatsaker 

  1. Brev til Oslo universitetssykehus HF av 25. september 2015 ad. Søknad om dispensasjon for bruk av nivolumab ved ikke-småcellet lungekreft i påvente av Beslutningsforums vedtak, tilbakemelding fra Beslutningsforum for nye metoder
  2. Brev fra Oslo universitetssykehus HF av 28. september 2015 ad. Søknad om dispensasjon for bruk av nivolumab ved ikke-småcellet lungekreft i påvente av Beslutningsforums vedtak
  3. E-post fra Sekretariatsleder for Nasjonalt system for innføring av nye metoder av 29. september 2015 med vedlagt notat med innspill til LIS’ mandat for forhandlinger

Sak 43-2015 Eventuelt

Møtet i Beslutningsforum for nye metoder er ikke åpent for allmennheten. Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. Off.loven § 14, fordi disse er å anse som organinterne dokumenter fram til beslutningen er tatt. Etter møtet vil offentlige saksdokumenter og protokoll med vedtak publiseres.

Innkalling og saksdokumenter (PDF)

Protokoll fra møtet (PDF) 

Link til nyhetssak

Mediekontakt

Ønsker media kontakt med Beslutningsforum for nye metoder, kontakt kommunikasjonsrådgiver Anne May Knudsen, mob. 975 92 815, e-post: amk@helse-nord.no.