logo Nye metoder

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 21. oktober

Ni metoder skal vurderes i dette møtet. Se under for oversikt.

Publisert 14.10.2019
Sist oppdatert 15.11.2023

​Møtet holdes kl. 0930 i Helse Sør-Øst sine lokaler på Grev Wedels plass 5  i Oslo, mandag den 21. oktober 2019. For mer informasjon, se lenke til metodesidene for hver sak.

Saksliste

 • Godkjenning av innkalling og saksliste.
 • Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 23. september 2019.
 • Ribosiklib (Kisqali) i kombinasjon med aromatasehemmer eller fulvestrant til første- og andrelinjebehandling av HR-positiv, HER2-negativ lokalavansert, metastatisk brystkreft. Les mer på metodesidene her (førstelinjebehandling) og her (andrelinjebehandling).
 • Palbociklib (Ibrance) i kombinasjon med fulvestrant til behandling av HR-positiv, HER2-negativ metastatisk brystkreft som har progrediert etter endokrin behandling
 • Prosigna test (PAM50 ROR) til bruk for beslutninger om adjuvant behandling ved brystkreft
 • Trientin tetrahydroklorid (Cuprior) til behandling av Wilsons sykdom hos pasienter i alder fem år eller eldre som ikke tåler behandling med D-penicillamin
 • Midostaurin (Rydapt) til behandling av FLT3-mutert akutt myelogen leukemi (AML)
 • Midostaurin (Rydapt) til behandling av fremskreden systemisk mastocytose
 • Enzalutamid (Xtandi) til behandling av kastrasjonsresistent ikke-metastatisk prostatakreft
 • Brigatinib (Alunbrig) til behandling av ALK positive pasienter med avansert ikke småcellet lungekreft (NSCLC) tidligere behandlet med krizotinib
 • Durvalumab (Imfinzi) til behandling av lokalavansert, inoperabel ikke-småcellet lungekreft
 • Kommunikasjonsstrategi Nye metoder
 • Legemidler til behandling i Beslutningsforum for nye metoder, oversikt
 • Eventuelt

 

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder

 

Mediekontakt

Media kan kontakte Hanne Sterten på telefon 404 03 225 for å avtale intervju med leder i Beslutningsforum for nye metoder, Stig A. Slørdahl.

 

Øvrige henvendelser til Beslutningsforum for nye metoder kan sendes på e-post til postmottak@helse-midt.no