logo Nye metoder

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 23. januar 2023

Beslutningsforum for nye metoder behandlet fem metoder på møtet 23. januar. Møtet ble avholdt på Grev Wedels plass 5 kl. 08:00 - 08:45. Protokollen er publisert.

Publisert 20.01.2023
Sist oppdatert 15.11.2023

​​​​Saksliste


  • ​Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 12. desember 2023​
  • ID2020_086 Dostarlimab (Jemperli) som monoterapi for behandling av voksne med tilbakevendende eller fremskreden dMMR /MSI-H endometriekreft som har utviklet seg under eller etter tidligere behandling med et platinaholdig regime. Lenke til metodeside
  • ID2021_041 Nivolumab (Opdivo), i kombinasjon med fluoropyrimidin og platinabasert kombinasjonskjemoterapi til førstelinjebehandling hos voksne med HER2 negativ avansert eller metastatisk adenokarsinom i ventrikkel, gastroøsofageal overgang eller øsofagus, hvor tumor har PD-L1-ekspresjon med en kombinert positiv score ≥ 5. Lenke til metodeside
  • ID2020_039 Metreleptin (Myalepta) som tillegg til kosthold som erstatningsterapi for å behandle komplikasjoner ved leptinmangel hos pasienter med lipodystrofi (LD):

• med bekreftet medfødt generalisert LD (Berardinelli-Seip syndrom) eller ervervet generalisert LD (Lawrence syndrom) hos voksne og barn fra 2 år og eldre

• med bekreftet familiær partiell LD eller ervervet partiell LD (Barraquer-Simons syndrom), hos voksne og barn fra 12 år og eldre der standardbehandlinger har mislyktes i å oppnå adekvat metabolsk kontroll. 

Revurdering. Lenke til metodeside​​​​​


  • ID2021_076 Velmanase alfa (Lamzede) til behandling av ikke-nevrologiske manifestasjoner hos pasienter med mild til moderat alfa-mannosidose – Revurdering​. Lenke til metodeside
  • ID2019_050 Buprenorfin (Subutex, depotinjeksjonsvæske) til substitusjonsbehandling ved opioidavhengighet, i sammenheng med medisinsk, psykologisk og sosial behandling til voksne og ungdom ≥ 16 år. Revurdering. Lenke til metodeside
  • Eventuelt​​

Saksdokumenter o​g protokoll

Saksdokumenter og protokoll legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: ​ Møter i Beslutningsforum for nye metoder.


Mediekontakt

Media kan kontakte kommunikasjonsavdelingen i Helse Vest RHF på e-post: info@helse-vest.no eller på telefon: 952 90 730.​ 


Øvrige henvendelser til Beslutningsforum for nye metoder kan sendes på e-post til: nyemetoder@helse-sorost.no