logo Nye metoder

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 23. juni 2017

Her finner du saksliste samt informasjon om saksdokumenter og protokoll.

Publisert 23.06.2017
Sist oppdatert 15.11.2023

​Alle beslutninger presenteres under «Aktuelt» her på nettsiden umiddelbart etter avholdt møte i Beslutningsforum for nye metoder. I tillegg vil metodesidene til hver enkelt metode oppdateres med beslutninger.

Saksliste

Sak 54-2017
Godkjenning av innkalling og saksliste

 

Sak 55-2017
Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 9. juni 2017

 

Sak 56-2017
Trastuzumab emtansine (Kadcyla) for pasienter med HER2-positiv, inoperabel lokalavansert eller metastatisk brystkreft, etter førstelinjebehandling. Lenke til metodesiden (der du kan finne metodevurderingen).

 

Sak 57-2017
Obinutuzumab (Gazyvaro) til behandling av follikulært lymfom som er refraktært til rituksimab eller rituksimabholdig regime. Lenke til metodesiden (der du kan finne metodevurderingen).

 

Sak 58-2017
Tofacitinib (Xeljanz) til andrelinjebehandling av moderat til alvorlig revmatoid artritt. Lenke til metodesiden (der du kan finne metodevurderingen).

 

Sak 59-2017
Nivolumab (Opdivo) til behandling av residiverende eller refraktært Hodgkins lymfom. Lenke til metodesiden (der du kan finne metodevurderingen).

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder.

Mediekontakt

Media kan kontakte kommunikasjonsrådgiver Kenneth Lauritsen, mob. 976 11 428, e-post: kenneth.lauritsen@helse-nord.no for å avtale intervjuer eller annen informasjon.