logo Nye metoder

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 24. april 2017

​Her finner du saksliste samt informasjon om saksdokumenter og protokoll. I dette møtet vurderte Beslutningsforum for nye metoder fem metoder, deriblant legemiddelet pembrolizumab (Keytruda).

Publisert 24.04.2017
Sist oppdatert 15.11.2023

Alle beslutninger presenteres under «Aktuelt» her på nettsiden umiddelbart etter avholdt møte i Beslutningsforum for nye metoder. I tillegg vil metodesidene til hver enkelt metode oppdateres med beslutninger.

Saksliste


S
ak 26-2017

Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 27-2017

Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 20. mars 2017

Sak 28-2017
Pembrolizumab (Keytruda) til førstelinjebehandling av lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft hos voksne med PD-L1 uttrykk på minst 50 % uten EGFR eller ALK-positive mutasjoner i tumor. Lenke til metodesiden (der du kan finne metodevurderingen).

Sak 29-2017
Pembrolizumab (Keytruda) til behandling av lokalavansert eller metastatisk PD-L1 positiv ikkesmåcellet lungekreft etter førstelinjebehandling. Lenke til metodesiden (der du kan finne metodevurderingen).

Sak 30-2017
Vurdering av fire intensive habiliteringsprogram for barn og unge med hjerneskade. Lenke til metodesiden (der du kan finne metodevurderingen).

Sak 31-2017
Mekanisk trombektomi til behandling av akutt hjerneinfarkt. Lenke til metodesiden (der du kan finne metodevurderingen).

Sak 32-2017
Barorefleksstimulator ved behandlingsresistent høyt blodtrykk. Lenke til metodesiden (der du kan finne metodevurderingen).

Sak 33-2017
Legemidler til behandling i Beslutningsforum for nye metoder, oversikt. Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. Off.loven § 23, 1. ledd.

Sak 34-2017
Referatsaker

1.       Brev til MSD (Norge) AS av 3. april 2017 fra Helse- og omsorgsdepartementet ad. Bekymring vedrørende mulig brudd på konfidensialitet, jf. sak 24-2017 Referatsaker, sak nr. 2 (møte i Beslutningsforum for nye metoder 20. mars 2017)

2.       Brev fra Medtek Norge (Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi) av 31. mars 2017 ad. Finansiering av gjennomføring av prosjektet metodevurdering

Sak 35-2017
Eventuelt

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder.

Mediekontakt

Media kan kontakte Anne May Knudsen, tlf. 975 92 815 eller e-post: amk@helse-nord.no for å avtale intervjuer eller annen informasjon.