logo Nye metoder

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 24. april 2023

Beslutningsforum for nye metoder behandlet 12 metoder på møtet 24. april. Møtet ble avholdt på Teams kl. 09:45 - 11:15. Protokollen er publisert.

Publisert 23.04.2023
Sist oppdatert 15.11.2023

Saksliste

 • Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Godkjenning av protokoll fra møtene i Beslutningsforum for nye metoder, den 13. mars og 11. april 2023
 • ID2020_008 Olaparib (Lynparza) som monoterapi til behandling av voksne pasienter med metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft og BRCA 1/2 mutasjoner (kimbane og/eller somatiske) som har progrediert etter tidligere behandling som inkluderte et nytt hormonlegemiddel. Saken ble trukketLenke til metodeside
 • ID2022_009 Tebentafusp (Kimmtrak) som monoterapi til behandling av humant leukocyttantigen (HLA)-A*02:01-positive voksne pasienter med ikke-resektabelt eller metastatisk uvealt melanom. Lenke til metodeside
 • ID2021_038 Abemaciclib (Verzenios) i kombinasjon med endokrin terapi for adjuvant behandling ved HR-positiv HER2-negativ lymfeknute-positivt tidlig brystkreft med høy risiko for tilbakefall. Lenke til metodeside
 • ID2022_033 Brentuksimabvedotin (Adcetris) til behandling av voksne pasienter med CD30+ Mycosis fungoides eller primært kutant anaplastiskt storcellet T-cellelymfom som har mottatt minst én systemisk tidligere behandling – (revurdering av ID2017_075). Lenke til metodeside
 • ID2020_104 Risdiplam (Evrysdi) til behandling av 5q spinal muskelatrofi (SMA) hos følgende pasienter med én til fire kopier av SMN2: 1) barn med en klinisk diagnose av type 3b SMA, og 2) voksne med en klinisk diagnose av type 1, type 2 eller type 3 SMA. Lenke til metodeside
 • ID2023_021 Zanubrutinib (Brukinsa) som monoterapi til behandling av voksne pasienter med tidligere ubehandlet kronisk lymfatisk leukemi (KLL) med 17p-delesjon/TP53 mutasjon og/eller 11q-delesjon. Lenke til metodeside
 • ID2021_016 Mepolizumab (Nucala) som tilleggsbehandling med intranasale kortikosteroider til behandling av voksne pasienter med alvorlig kronisk bihulebetennelse med nesepolypper (CRSwNP) hvor behandling med systemiske kortikosteroider og/eller kirurgi ikke gir tilstrekkelig sykdomskontroll. Lenke til metodeside
 • ID2021_069 Anifrolumab (Saphnelo) som tilleggsbehandling av voksne med moderat til alvorlig aktiv, auto-antistoffpositiv systemisk lupus erythematosus (SLE), til tross for standardbehandling. Lenke til metodeside
 • ID2023_002 Dalbavancin (Xydalba) til behandling av akutte bakterielle infeksjoner i hud og hudstruktur (ABSSI, acute bacterial skin and skin structure infections). Lenke til metodeside
 • ID2021_078 Sacituzumab govitecan (Trodelvy) som monoterapi til behandling av voksne pasienter med inoperabel eller metastatisk trippel-negativ brystkreft som har fått to eller flere tidligere systemiske behandlinger, hvorav minst én av dem for avansert sykdom - revurdering. Lenke til metodeside
 • ID2019_050 Buprenorfin (Subutex depotinjeksjonsvæske) til substitusjons-behandling ved opioidavhengighet, i sammenheng med medisinsk, psykologisk og sosial behandling til voksne og ungdom ≥ 16 år – revurdering. Lenke til metodeside
 • ID2021_100 Eptinezumab (Vyepti) som profylakse mot migrene hos voksne som har minst 4 migrenedager per måned - revurdering. Saken ble trukketLenke til metodeside
 • ID2019_136 Nintedanib (Ofev) til behandling av progressiv kronisk fibroserende interstitiell lungesykdom – revurdering. Lenke til metodeside
 • ID2022_057 Hydroksykarbamid (Siklos) til forebygging av tilbakevendende smertefulle vasookklusive kriser, inkludert akutte brystlidelser hos voksne, ungdom og barn eldre enn 2 år som lider av symptomatisk sigdcellesykdom - revurdering. Lenke til metodeside
 • ID2016_057 Voretigen neparvovec (Luxturna) til behandling av Lebers medfødte synstap knyttet til mutasjoner i RPE65 genet. Endring av beslutningstekst. Lenke til metodeside
 • Sak vedrørende overgang til anmodning om vurdering for nye legemidler og indikasjoner i Nye metoder
 • Dialog vedrørende oppfølging av sak om brukermedvirkning i Nye metoder
 • Eventuelt

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder.

Mediekontakt

Media kan kontakte kommunikasjonsavdelingen i Helse Vest RHF på e-post: info@helse-vest.no eller på telefon: 952 90 730.  
Øvrige henvendelser til Beslutningsforum for nye metoder kan sendes på e-post til: nyemetoder@helse-sorost.no