logo Nye metoder

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 24. september i 2018

Åtte metoder og legemidler ble vurdert i møtet. Se sakslista.

Publisert 17.09.2018
Sist oppdatert 15.11.2023

​Møtet ble avholdt 24. september 2018 kl. 0930 til ca. 1100 i Helse Sør-Øst RHF sine møtelokaler på Grev Wedels plass 5, Oslo.

Saksliste

Sak 102-2018
Godkjenning av innkalling og saksliste.

 

Sak 103-2018
Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 27. august 2018.

 

Sak 104-2018
Benralizumab (Fasenra®) til behandling av alvorlig eosinofil astma - ny vurdering. Mer informasjon på metodesiden.

 

Sak 105-2018
Iksekizumab (Taltz®) til behandling av plakkpsoriasis. Mer informasjon på metodesiden.

 

Sak 106-2018
Lenalidomid (Revlimid®) som kombinasjonsbehandling av voksne med tidligere ubehandlet myelomatose, hvor transplantasjon ikke er aktuelt. Mer informasjon på metodesiden.

 

Sak 107-2018
Darvadstrocel (Alofisel®) til behandling av komplekse perianale fistler hos pasienter med Crohns sykdom. Mer informasjon på metodesiden.

 

Sak 108-2018
Methoxyflurane (Penthrox®) ved 2.- eller 3.-linjebehandling av akutt (moderat til alvorlig) smerte. Mer informasjon på metodesiden.

 

Sak 109-2018
Biktegravir/emtricitabin/tenofoviralafenamid (Biktarvy®) til behandling av hiv-infeksjon. Mer informasjon på metodesiden.

 

Sak 110-2018

Dupilumab (dupixent ®) ved alvorlig atopisk dermatitt hos voksne over 18 år. Mer informasjon på metodesiden.


Sak 111-2018

Dabrafenib (Tafinlar®) i kombinasjonsbehandling med trametinib (Mekinist) til voksne pasienter med ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) som har progrediert etter behandling med kjemoterapi. Mer informasjon på metodesiden.

 

Sak 112-2018
Vurdering av medikamenter uten markedsføringstillatelse (MT). Mer informasjon på metodesiden.

 

Sak 113-2018
Legemidler til behandling i Beslutningsforum for nye metoder, oversikt.
Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. Off.loven § 23.1

 

Sak 114 -2018
Eventuelt

Saksdokumenter og protokoll

 

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder

 

Mediekontakt

Media kan kontakte Hanne Sterten på telefon 404 03 225 for å avtale intervjuer med leder i Beslutningsforum for nye metoder, Stig A. Slørdahl.

 

Øvrige henvendelser til Beslutningsforum for nye metoder kan sendes på e-post til postmottak@helse-midt.no.