logo Nye metoder

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 27. august 2018

14 metoder og legemidler ble vurdert i dette møtet. Se sakslisten.

Publisert 22.08.2018
Sist oppdatert 15.11.2023

Saksliste

 

Sak 82-2018
Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 83-2018
Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 11. juni 2018

Sak 84-2018
Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 25. juni 2018

Sak 85-2018
Ceritinib (Zykadia®) til førstelinjebehandling av ALK-positiv avansert ikke-småcellet lungekreft. Mer informasjon på metodesiden.

Sak 86-2018
Glyserolfenylbutyrat (Ravicti®) til behandling av ureasyklusdefekter som ikke kan behandles med diett og/eller aminosyresupplementering alene. Mer informasjon på metodesiden.

Sak 87-2018
Micra TPS/Micra-enhet (pacemaker uten ledning) til pasienter som behøver en enkel-ventrikkel pacemaker. Mer informasjon på metodesiden.

Sak 88-2018
Darunavir, kobicistat, emtricitabin, tenofoviralafenamid (Symtuza®) til kombinasjonsbehandling av HIV. Mer informasjon på metodesiden.

Sak 89-2018
Vurdering av å endre aldergrensen for BRCA testing av kvinner med insident brystkreft fra 50 til 60 år. Mer informasjon på metodesiden.

Sak 90-2018
Avelumab (Bavencio®) til behandling av metastatisk merkelcellekarsinom. Mer informasjon på metodesiden.

Sak 91-2018
Peptidreseptor-radionuklidterapi basert på 177Lutetium for behandling av nevroendokrine svulster. Mer informasjon på metodesiden.

Sak 92-2018
Tocilizumab (RoActemra®) til behandling av kjempecellearteritt. Mer informasjon på metodesiden.

Sak 93-2018
Iksekizumab (Taltz®) til behandling av psoriasisartritt hos voksne pasienter som ikke har hatt adekvat respons på, eller er intolerante mot, en eller flere DMARD behandlinger. Mer informasjon på metodesiden.

Sak 94-2018
Behandling med palbociklib (Ibrance®) i kombinasjon med aromatasehemmer til behandling av HR+/HER2- lokalavansert/metastatisk brystkreft – ny vurdering. Mer informasjon på metodesiden.

Sak 95-2018
Rurioktokog alfa pegol (Adynovi®) til behandling av hemofili A  - ny vurdering. Mer informasjon på metodesiden.

Sak 96-2018
Mepolizumab (Nucala) som tilleggsbehandling ved alvorlig refraktær eosinofil astma hos voksne. Mer informasjon på metodesiden.

Sak 97-2018
Benralizumab (Fasenra®) til behandling av alvorlig eosinofil astma. Mer informasjon på metodesiden.

Sak 98-2018
Autolog hematopoietisk stamcelletransplantasjon (AHSCT) ved diffus systemisk sklerose. Mer informasjon på metodesiden.

Sak 99-2018
Legemidler til behandling i Beslutningsforum for nye metoder, oversikt.
Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. Off.loven § 23.1

Sak 100-2018
Referatsaker:
Brev av 18.06.2018 til Advokatfirmaet Lippestad – vedr. anmodning til Beslutningsforum om å foreta en fornyet vurdering av beslutningen vedrørende Spinraza til pasienter over 18 år

Sak 101 -2018
Eventuelt

 

Saksdokumenter og protokoll

 

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder

Mediekontakt

 

Media kan kontakte Hanne Sterten på telefon 404 03 225 for å avtale intervjuer med leder i Beslutningsforum for nye metoder, Stig A. Slørdahl.

 

Øvrige henvendelser til Beslutningsforum for nye metoder kan sendes på e-post til postmottak@helse-midt.no.