logo Nye metoder

Nei til legemiddel mot lungekreft

Legemiddelet Nivolumab (Opdivo®) blir ikke innført til andrelinjebehandling av avansert ikke-småcellet lungekreft av typen ikke-plateepitelkarsinom.

Publisert 24.10.2016
Sist oppdatert 15.11.2023

I sitt møte 24. oktober 2016 vurderte Beslutningsforum for nye metoder dokumentasjonen som er lagt fram om nytten av legemiddelet Nivolumab til behandling av en undergruppe av lungekreft. 900 pasienter anslås hvert år å være i undergruppen ikke-småcellet lungekreft av typen ikke-plateepitelkarsiom.

Metodevurderingen, utført av Statens legemiddelverk basert på dokumentasjon fra legemiddelfirmaet, viser at legemiddelet kan gi om lag 2,8 måneder lenger overlevelse sammenliknet med annen behandling. Beslutningsforum for nye metoder mener at den meget høye prisen på dette legemiddelet ikke gjør det riktig å prioritere denne behandlingen.

Les mer i metodevurderingen fra Statens legemiddelverk, som du finner via en, av to, metodesider .

Dokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet i Beslutningsforum finner du så snart de foreligger etter møtet i arkivet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder