logo Nye metoder

Nye metoder inviterer til webinar for pasientorganisasjoner – del 2

Metodevarsling av legemidler i Nye metoder - andre del i en webinarserie fra Nye metoder.

Publisert 01.10.2021
Sist oppdatert 15.11.2023

​Nye metoder er et nasjonalt system for innføring og utfasing av metoder i spesialisthelsetjenesten. Før et nytt legemiddel kan tas i bruk i spesialisthelsetjenesten, skal det vurderes i Nye metoder.


I dette webinaret vil Statens legemiddelverk gi deg svar på hvordan de fanger opp nye legemidler og legemiddelindikasjoner, og varsler disse til Nye metoder. 

Det vil bli mulighet til å stille spørsmål knyttet til temaet etter presentasjonen. Et opptak av presentasjonen vil bli publisert på nettsiden i etterkant.

Påmeldingsinformasjon

Dato: Onsdag 13. oktober 2021
Tid: Kl. 09:00 - 09:45

Påmeldingsfristen er gått ut. Ta kontakt med sekretariatet på mail (nyemetoder@helse-sorost.no) og be om møtelink.

Dette seminaret er rettet mot representanter for pasientorganisasjoner. ​

Bakgrunn

I 2019 ble det arrangert et seminar om brukermedvirkning i Nye metoder. Seminaret ga et overblikk over prosessen, fra forslag, vurdering og beslutning om innføring av nye metoder i sykehusene.

I etterkant av møtet kom det innspill om at det var behov for økt kunnskap om de ulike fasene i Nye metoder. På bakgrunn av dette, og etter samtaler med brukerrepresentanter i Nye metoder, planlegger Nye metoder å gjennomføre flere digitale webinarer som går mer i dybden på ulike tema.

Målet med webinarserien er å øke kunnskapen om Nye metoder. I juni 2021 ble det arrangert et webinar om EMA-prosessen og hvordan et legemiddel får markedsføringstillatelse i EU og Norge, link til webinaret her. Denne gangen skal vi se på metodevarslingsprosessen. Link til webinaret blir lagt ut i etterkant. Videre i 2021 og 2022 ser vi for oss å gjennomføre webinar med følgende tema:​
  • ​Bestillingsprosessen og Bestillerforum for nye metoder
  • Metodevurderinger
  • Beslutningsprosessen og Beslutingsforum for nye metoder
  • Implementering, anbud og prisforhandlinger

Du kan lese mer om vår webinarserie og finne opptak av møtene her​ (link).