logo Nye metoder

Nye metoder publiserer oversikt over tidsbruken for vurdering av legemidler

Nye metoder vil fremover publisere oversikter som viser hvor lang tid som er brukt i de ulike fasene frem mot beslutning. Fra og med i dag publiseres tall for legemidler besluttet av Beslutningsforum

Publisert 28.10.2021
Sist oppdatert 15.11.2023

Nye metoder består av et bredt samarbeid mellom flere aktører som bidrar i prosessen med å vurdere metoder aktuelle for bruk i spesialisthelsetjenesten (offentlige sykehus). Når en metode er besluttet innført av Beslutningsforum, er dette en nasjonal beslutning og den er tilgjengelig for alle.

Nye metoder vil fremover publisere oversikter som viser hvor lang tid som er brukt i de ulike fasene frem mot beslutning. Fra og med i dag publiseres tall for legemidler besluttet av Beslutningsforum. Vi starter med å publisere tidsbruken tilbake i tid (for 2020) og vil fremover legge ut fortløpende for hvert år.

Et legemiddel må gjennom flere faser i Nye metoder før det når Beslutningsforum for nye metoder. Sekretariatet for nye metoder har sammen med Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF, LIS sett på tidsbruken for de ulike fasene fordelt på aktørene som er involvert.

Målet for Nye metoder er at nye legemidler skal få en beslutning om bruk/ikke bruk på norske offentlige sykehus så raskt etter markedsføringstillatelse som mulig. Markedsføringstillatelsen bestemmer når legemiddelet kan omsettes på det norske markedet.  Enkelte ganger kan et legemiddel komme inn i Nye metoder etter at markedsføringstillatelsen er utstedt, for eksempel fordi finansieringsansvaret har blitt overført til de regionale helseforetakene i etterkant.

I oversikten er det regnet på tidsbruken i ulike faser fra dokumentasjon er etterspurt fra firma til førstegangs beslutning foreligger i Beslutningsforum. Oversikten viser tidsbruk for metoder som gjelder legemidler. Nye metoder behandler også andre typer, som for eksempel medisinsk utstyr og prosedyrer. Disse er ikke inkludert i tallene.

Lenke her til notat med tidslinjer for 2020