logo Nye metoder

Økt brukermedvirkning i Nye metoder: Slik blir pasientene hørt

Fra to til fire brukerrepresentanter, bedre opplæring, tale- og forslagsrett, deltagelse i referansegruppene og en ny dialogarena. Det er blant tiltakene som skal gjøre brukermedvirkningen i Nye metoder enda bedre.

Publisert 19.06.2023
Sist oppdatert 15.11.2023

– Jeg opplever at utviklingen er veldig positiv, og at dette er et stort framskritt, sier Knut Georg Hartviksen, som har vært brukerrepresentant i Beslutningsforum i tre og et halvt år.

Pasient- og brukermedvirkning har vært ivaretatt på flere måter i Nye metoder også tidligere år. Men fra 2022 er det flere brukerrepresentanter i Nye metoder, to i Beslutningsforum og to i Bestillerforum. Og i 2023 kommer det flere tiltak.

– Det er avgjørende at pasienter og brukere er med når de viktige diskusjonene og avgjørelsene som angår dem, skal tas. Brukerrepresentantene i Nye metoder gjør en veldig viktig jobb. Nå har aktørene i Nye metoder sett på hvordan vi kan øke brukermedvirkningen i systemet. Resultatet er en tydeligere og mer helhetlig involvering av brukerrepresentantene i saksbehandlingsprosessen, sier Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør i Helse Vest RHF og leder av Beslutningsforum.

 

En gruppe menn som poserer for et bilde
 

Bildetekst: De fire brukerrepresentantene i Nye metoder. Fra venstre Torbjørn Akersveen, Knut Georg Hartviksen, Øystein Kydland og Henrik Aasved.

Mer og tidligere involvering

Nå styrkes nemlig pasientenes stemme ytterligere. En arbeidsgruppe, som har bestått av sekretariatet for Nye metoder, brukerrepresentantene i Nye metoder, Statens legemiddelverk og Folkehelseinstituttet, har sett på hvordan brukerne kan komme enda sterkere fram i Nye metoder, laget en rapport, og har nå flere tiltak klare. Utviklingsarbeidet er ikke ferdig med disse tiltakene, og vil fortsette videre framover. Dette utgjør en viktig del av videreutviklingsarbeidet i Nye metoder, og er ett av de åtte forbedringsområdene Nye metoder jobber med.


Her er hovedpunktene:

 • Mer og tidligere involvering: Brukerrepresentantene blir involvert i sakene på en annen måte - og mer aktivt gjennom saksbehandlingen. For eksempel får de nå informasjon om saker som skal opp til beslutning vesentlig tidligere enn før.
 • Opplæring: De fire brukerrepresentantene, som representerer alle pasientgrupper, har tett kontakt med sekretariatet for Nye metoder og får mer opplæring i systemet og saksgangen.
 • Tale- og forslagsrett: Brukerrepresentantene får tale- og forslagsrett i de månedlige Beslutnings- og Bestillerforummøtene. Det vil si at rollen er tydeliggjort, og at de kan komme med innspill i møtene. Dette har de i praksis også gjort tidligere, men rollen er nå formalisert.
 • Referansegrupper: Brukerrepresentantene blir en del av de to referansegruppene som finnes. Nye metoder har to referansegrupper, en referansegruppe for legemidler og en referansegruppe for ikke-legemidler, som rådgir og jobber på overordnet strategisk nivå.
 • Dialogarena: Nye metoder lager en dialogarena, for å styrke brukermedvirkning og skape mer dialog med flere aktører. Her vil for eksempel Kreftforeningen, FFO og brukerrepresentanter sitte.

Nye metoder skal også arrangere et seminar for pasientorganisasjonene i løpet av høsten 2023.

Likeverdig helsetjeneste sentralt

Brukerrepresentantene rekrutteres fra de regionale brukerutvalgene, en fra hver region. I Bestillerforum deltar Øystein Kydland (Regionalt brukerutvalg i Helse Sør-Øst) og Henrik Aasved (Regionalt brukerutvalg i Helse Vest), og i Beslutningsforum Knut Georg Hartviksen (Regionalt brukerutvalg i Helse Nord) og Torbjørn Akersveen (Regionalt brukerutvalg i Helse Midt-Norge). Akersveen påpeker at brukermedvirkningen ikke alltid har vært perfekt, men blir stadig bedre.

– For eksempel får vi dokumenter og informasjon om saker som kommer, tidligere enn før. Vi får tilgang til alle saksdokumenter, vi forbereder oss og deltar i møtene i Bestillerforum og Beslutningsforum. Vi gjennomfører også formøter med støtte fra medisinsk personell, noe som er særlig viktig for oss brukere. Dette gir et godt grunnlag for å skjønne sakene som er oppe til beslutning, sier brukerrepresentant Akersveen.

Henrik Aasved opplever også formøtene før Bestillerforum som nyttige:

– Det er i formøtene vi gir mest innspill, og vi opplever at innspillene blir tatt hensyn til.

Representerer alle pasientgrupper

Å sørge for likeverdighet i helsetjenesten, se helheten og ta vare på alle pasientenes interesser – ikke bare de gruppene som roper høyest - er viktig for brukerrepresentantene.

– Et ja til noe betyr samtidig indirekte at det blir mindre ressurser til noe annet. Dette kan være vanskelige problemstillinger, men er også en grunn til at Nye metoder er så viktig, sier Akersveen.

– Vårt ansvar er å passe på at alle pasientgrupper og saker behandles på en likeverdig måte. Vi må hele tiden tenke på at vi skal ivareta alle grupper, og være oppmerksomme på at det ikke skjer forskjellsbehandling av saker. Det er viktig for oss å formidle hvordan det oppleves for pasientene, sier brukerrepresentant Kydland.

De oppfordrer også til at flere tar kontakt med dem.

– Hvis man ikke vet om oss, kan man ikke bruke oss. Vi ønsker å bli mer kjent og ser gjerne at pasient- og brukerorganisasjoner tar kontakt med oss. Vi kan holde både kurs og innlegg på møter. Vi opplever at mange vet veldig lite om hva Nye metoder faktisk er, avslutter Hartviksen, som utgjør den fjerde av brukerrepresentantene.

 

Les brukerrepresentantenes uttalelse til Nye metoders årsrapport for 2022 (pdf)

Les om Brukermedvirkning (nyemetoder.no) i Nye metoder.

 

FAKTA om brukerinvolvering i Nye metoder

 • Brukerrepresentantene rekrutteres fra de regionale brukerutvalgene, en fra hver region.
 • I Bestillerforum deltar Øystein Kydland (Regionalt brukerutvalg i Helse Sør-Øst) og Henrik Aasved (Regionalt brukerutvalg i Helse Vest).
 • I Beslutningsforum deltar Knut Georg Hartviksen (Regionalt brukerutvalg i Helse Nord) og Torbjørn Akersveen (Regionalt brukerutvalg i Helse Midt-Norge).
 • I 2022 var det for første gang fire brukerrepresentanter i Nye metoder. Det er nå to brukerrepresentanter i Bestillerforum for nye metoder og to brukerrepresentanter i Beslutningsforum for nye metoder.
 • I 2023 vil Nye metoder endre brukerinvolvering på flere måter, slik at brukerrepresentantene blir enda bedre representert.
 • Alle i Norge kan foreslå eller komme med innspill til nye metoder som behandles.
 • Brukerrepresentantene får tilgang til alle sakspapirer og deltar i de månedlige møtene i Bestillerforum og Beslutningsforum. De deltar også i formøter i forkant av hvert møte og har innsyn i saksbehandlingsprosessen.
 • En viktig oppgave er å følge med på at saksbehandlingen går riktig for seg, og at pasientgrupper behandles likeverdig. Brukerrepresentantene har også jevnlig kontakt med sekretariatet for nye metoder for opplæring og oppfølging, og de bidrar med innspill til og planlegging av ulike tiltak innen brukermedvirkning.