logo Nye metoder

Oppdrag om metodevurderinger - overføring av finansieringsansvar for kreftlegemidler

Bestillerforum RHF ga i møtet 24. april 2017 oppdrag om hurtig metodevurderinger for flere av kreftlegemidlene som overføres til RHFene 1.5.2017.

Publisert 28.04.2017
Sist oppdatert 15.11.2023

​Finansieringsansvaret for en rekke kreftlegemidler overføres fra folketrygden til de regionale helseforetakene (RHF) fra 1. mai 2017.

I forbindelse med overføringen har Bestillerforum RHF besluttet å gjennomføre metodevurderinger av noen legemiddelindikasjoner.

Bestillerforum RHF besluttet i sitt møte den 24. april at det skal gjennomføres hurtig metodevurderinger ved Statens legemiddelverk for;

 • pomalidomid (Imnovid) i kombinasjon med deksametason ved myelomatose og behandling av pasienter som har fått minst to tidligere behandlingsregimer, inkludert både lenalidomid og bortezomib. (ID2017_042)
 • ruxolitinib (Jakavi) ved myelofibrose (MF) og behandling av sykdomsrelatert splenomegali eller pasienter med symptomer med primær myelofibrose, post polycytemia vera myelofibrose eller post essensiell trombocytemi myelofibrose. (ID2013_033)
 • ruxolitinib (Jakavi) ved polycytemia vera (PV) og behandling av PV som er resistent mot eller intolerant overfor hydroksyurea. (ID2017_044)
 • vismodegib (Erivedge) ved basalcellekarsinom og behandling av symptomatisk metastaserende basalcellekarsinom eller lokalavansert basalcellekarsinom som ikke er egnet for kirurgi eller strålebehandling. (ID2017_043)
 • panobinostat (Farydak) ved myelomatose i kombinasjon med bortezomib og deksametason til behandling av residiverende og/eller refraktær myelomatose som har fått minst to tidligere behandlingsregimer inkludert bortezomib og et immunmodulerende legemiddel. (ID2014_040)
 • everolimus (Afinitor) ved langtkommet nyrecellekarsinom der sykdommen har progrediert under eller etter VEGF-rettet behandling.(ID2017_045)
 • kabozantinib (Cabometyx) til andrelinje behandling av avansert nyrecellekarsinom (RCC) hos voksne. (ID2017_046)
 • trifluridin/tipiracil (Lonsurf) til tredjelinjebehandling eller senere av metastaserende kolorektalkreft.(ID2017_047)
 • palbociclib  (Ibrance)  til behandling av HR+/HER2- avansert/metastatisk brystkreft. (ID2017_048)
 • lenalidomid (Revlimid) til vedlikeholdsbehandling av voksne pasienter med nydiagnostisert myelomatose som har gjennomgått autolog stamcelletransplantasjon. (ID2017_049)
 • lenalidomid (Revlimid) til kombinasjonsbehandling av voksne pasienter med tidligere ubehandlet myelomatose, hvor transplantasjon ikke er aktuelt. (ID2017_050)
 • lenalidomid (Revlimid) i kombinasjon med deksametason til behandling av voksne pasienter med myelomatose som har fått minst én tidligere behandling. (ID2017_051)

Bestillerforum RHF vil kunne gi ytterligere oppdrag om metodevurderinger på øvrige overførte legemidler, og det er anledning til å melde inn forslag om behov for slike metodevurderinger.

Informasjonssidene her på nyemetoder.no til hver enkelt metode («metodesidene») vil bli opprettet/endret i tråd med beslutningene om oppdrag i løpet av uke 18. Det samme gjelder også for øvrige oppdrag/beslutninger fra møtet den 24. april

Fra tidligere foreligger aktueltsaken; Spørsmål og svar om overføring fra blåresept til h-resept. RHFene vil gi ytterligere føringer for bruken av legemidlene. Så snart føringene foreligger blir disse også publisert her.