logo Nye metoder

Plan sommer 2019

Informasjon om kontaktpunkter og saksbehandling i Nye metoder sommeren 2019.

Publisert 28.06.2019
Sist oppdatert 15.11.2023

​Nye metoder virker gjennom samarbeid mellom flere aktører. For å sikre at det ikke oppstår forsinkelser i saksbehandling og tydeliggjøre hva som rører seg i Nye metoder, er det laget en plan for sommeren 2019.

Metodevurderinger

Metodevurderinger som ferdigstilles hos Statens legemiddelverk og Folkehelseinstituttet i løpet av sommeren skal gjennomgås og klareres av medlemmene i Bestillerforum RHF innen 5. august 2019.
Metodevurderinger som klareres, publiseres og sendes til de fire regionale helseforetakene (RHFene) ved fagdirektørene som forbereder saker til Beslutningsforum for Nye metoder.

Statens legemiddelverk og Folkehelseinstituttet har for eksempel varslet at metodevurderingene knyttet til adjuvant behandling av malignt melanom og behandling av multippel sklerose (MS) for relapserende – remitterende MS (RRMS) blir ferdigstilt i løpet av sommeren.

Hva skjer fram til beslutning

Saksbehandlingstiden fra en metodevurdering er mottatt til den legges fram for beslutning i Beslutningsforum, vil kunne variere noe.

Det er fagdirektørene i RHF-ene som innstiller saker til Beslutningsforum. En innstilling er basert på en helhetlig vurdering av metodevurdering, prisnotat fra Sykehusinnkjøp HF, innspill fra firmaer og fageksperter og utøving av skjønn (som total økonomisk belastning og kvalitet og usikkerhet i dokumentasjon).

Neste ordinære møte i Beslutningsforum for nye metoder er 26. august. Sakslister blir normalt publisert og offentliggjort en uke før møtet og publiseres på nyemetoder.no

Kommende møter i Bestillerforum RHF

Neste møte i Bestillerforum RHF er 26. august. Fristen for innspill til dette møte er 15. august. Fristen for å sende inn forslag om metoder er gått ut til dette møtet.

Neste frist for å sende inn forslag er 16. august. Forslag vil da bli tatt stilling til i Bestillerforum RHF den 21. oktober.

Kontaktpunkter

Nye metoder har en egen kontaktliste (link). I utgangspunktet gjelder kontaktlisten også om sommeren, men vær oppmerksom på at noen av kontaktene kan ha ferie.

Ved spørsmål om hvem du skal kontakte hjelper sekretariatet for Nye metoder deg. E-post: nyemetoder@helse-sorost.no