logo Nye metoder

Sier ja til to MS-legemidler

MS-legemidlene Lemtrada og Aubagio innføres i norske sykehus.

Publisert 19.01.2015
Sist oppdatert 15.11.2023
Beslutningsforum for nye metoder hadde møte 19. januar 2015. På sakslista sto to legemidler, begge til bruk ved relapserende-remitterende multippel sklerose (relapserende-remitterende betyr attakkvis, at symptomene opptrer i episoder med forverringer, mens det er få eller ingen symptomer ellers).
 
Legemidlene har vært til metodevurdering i Statens legemiddelverk, hvor nytte, effekt og kostnader er vurdert.

Lemtrada

Lemtrada er et legemiddel som i denne sammenheng kan benyttes i første- og annenlinjebehandling hos voksne pasienter med relapserende-remitterende multippel sklerose (RRMS). Lemtrada er indisert for pasienter med RRMS med aktiv sykdom definert ved kliniske eller bildediagnostiske funn. Ca. 1800 pasienter er aktuelle for behandling i Norge. Dette kan stige til 2200 pasienter over en femårsperiode.

Aubagio

Aubagio er et legemiddel til bruk i førstelinjebehandling hos voksne pasienter med relapserende-remitterende multippel sklerose (RRMS). Aubagio er en av de første behandlingene mot MS i tablettform. Legemiddelet påvirker immunforsvaret (er immunmodulerende). Ca. 2500 pasienter er aktuelle for behandling i Norge. Dette kan stige til ca. 3100 over en femårsperiode.
 

Om system for innføring av nye metoder

Beslutningsforum for nye metoder er del av det nasjonale systemet for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten. Systemet skal sørge for at nye metoder som innføres blant annet er sikre og effektive, og at konsekvenser for helsetjenesten og samfunnet er vurdert før disse tas i rutinebruk.
 
Forut for beslutningen har metodene vært til vurdering hos Statens legemiddelverk eller Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Deres metodevurderinger behandles deretter av fagdirektørene i de regionale helseforetakene. Fagdirektørene gir en anbefaling til Beslutningsforum for nye metoder.

Saksdokumenter og protokoll