logo Nye metoder

Slik skal Nye metoder videreutvikles de neste fem årene

Styrke brukermedvirkning fra brukerrepresentanter og fagpersoner, korte ned saksbehandlingstida og gjøre tilpasninger til presisjonsmedisin utgjør tre av seks satsingsområder i den nye strategien til Nye metoder.

Publisert 11.08.2023
Sist oppdatert 15.11.2023

– Hovedmålet er at Nye metoder skal være et godt prioriteringsverktøy for spesialisthelsetjenesten og bidra til en bærekraftig helsetjeneste av god kvalitet, hvor pasientene får rask og likeverdig tilgang til trygge og effektive metoder, sier Bjørn Gustafsson, fagdirektør i Helse Midt-Norge og medlem av Bestillerforum, som har ledet arbeidet med Nye metoder-strategien.

– Vi skal videreutvikle Nye metoder i tråd med den medisinske utviklingen – og bygge på fagkunnskap i spesialisthelsetjenesten. Også skal vi jobbe for at åpenhet og medvirkning gir tillit og legitimitet til de beslutningene som tas, fortsetter han.

 

Seks satsingsområder klare

Strategien var oppe i Beslutningsforums junimøte, og er nå klar. Den består av seks hovedområder, der hvert av områdene igjen har definerte målsetninger:

 1. Tilpasninger for bedre håndtering av medisinsk utstyr og prosedyrer i Nye metoder
 2. Korte ned saksbehandlingstiden i samarbeid med leverandørene, samtidig som det opprettholdes god kvalitet
 3. Styrke medvirkning fra brukerrepresentanter og fagpersoner i spesialisthelsetjenesten
 4. Åpen og tydelig kommunikasjon
 5. Bidra til implementering i klinisk praksis blant annet via oppdatering av nasjonale faglige retningslinjer og handlingsprogrammer
 6. Tilpasninger for persontilpasset medisin og sjeldenfeltet

 

Videreutvikler kontinuerlig

Framover skal Nye metoder også bidra til å styrke kvalitet og pasientsikkerhet, ved at effekten og sikkerheten til nye metoder vurderes. Systemet baserer seg på de til enhver tid gjeldende prioriteringskriteriene som er besluttet av Stortinget, og det skal inkludere både legemidler og andre metoder til utredning og behandling. Strategien er laget ut fra utfordringene som den eksterne evalueringen, interne vurderinger og innspill fra referansegruppene har skissert opp.

 

– For å sikre rask og likeverdig tilgang til nye metoder for alle i Norge, er det viktig at vi videreutvikler systemet kontinuerlig – i tråd med den strategien og de målsetningene vi nå har satt oss. Norges helsetjeneste er blant verdens beste, og det skal vi fortsette å bidra til, sier Gustafsson.

 

 

FAKTABOKS

 • Nye metoder er et prioriteringssystem og skal sikre rettferdig og likeverdig tilgang til metoder, som er dokumentert trygge og effektive. Beslutningsforum beslutter hvilke nye behandlingsmetoder og legemidler spesialisthelsetjenesten i Norge kan bruke.
 • Stortinget har sluttet seg til tre kriterier for hvordan sykehusenes budsjetter skal prioriteres i møte med nye metoder. De tre kriteriene er alvorlighet av sykdommen, nytte/effekt av behandlingen og ressursbruk/pris. Det er prioriteringsmeldingen fra 2016 som danner grunnlaget for jobben Beslutningsforum skal gjøre: St. 34 (2015–2016) - regjeringen.no  
 • Alle aktørene i Nye metoder – som for eksempel Statens legemiddelverk, Sykehusinnkjøp, Folkehelseinstituttet, de regionale helseforetakene og fagekspertene i sykehusene – jobber for at pasientene i Norge skal få tilgang til trygge og effektive legemidler til riktig pris, så tidlig som mulig. Samtidig må prioriteringskriteriene følges, og Beslutningsforum må sørge for at innføringen ikke i for stor grad går utover andre pasientgrupper.
 • Den økonomiske rammen til spesialisthelsetjenesten er fast, og det kommer ikke mer penger over statsbudsjettet ved et ja i Beslutningsforum. Det vi da snakker om er om den nye medisinen er så god at den rettferdiggjør at det må tas penger fra andre deler av spesialisthelsetjenesten for å ta den i bruk.
 • Det er de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene i Norge som sammen utgjør Beslutningsforum. I tillegg bisitter flere aktører - inkludert to brukerrepresentanter – de månedlige møtene. Nå er lederen for Beslutningsforum administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Terje Rootwelt.

Slik er ansvarsfordelingen i Nye metoder:

 • Leverandører kan sende inn anmodning om vurdering av legemidler eller forslag om vurdering av andre metoder, og leverer dokumentasjon til metodevurderinger.
 • Bestillerforum går igjennom innkomne anmodninger og forslag, prioriterer og beslutter hvilke som går til nasjonal metodevurdering og hvilken type metodevurdering som skal utføres.
 • Statens legemiddelverk og Folkehelseinstituttet utfører metodevurderinger.
 • Sykehusinnkjøp HF har ansvaret for prisforhandlingene med leverandørene.
 • Utredningen fra Statens legemiddelverk eller Folkehelseinstituttet og forhandlingsresultatet legges fram for Beslutningsforum.
 • Beslutningsforum tar den endelige avgjørelsen på om metoden kan innføres i spesialisthelsetjenesten eller ikke.