logo Nye metoder

Sommer 2023

Informasjon om saksbehandling i Nye metoder sommeren 2023.

Publisert 29.06.2023
Sist oppdatert 15.11.2023

​Metodevurderinger

Utkast til metodevurderinger og prisnotat som kommer fra Statens legemiddelverk, Sykehusinnkjøp HF og Folkehelseinstituttet i løpet av sommeren kommer til å gjennomgås og klareres av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder innen 9. august 2023.

Når metodevurderinger og prisnotater er klarert av Bestillerforum, sendes de til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saker til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Metodevurderinger som ferdigstilles gjennom sommermånedene vil først bli publisert på nyemetoder.no fra 9. august. Prisnotater publiseres når beslutning foreligger.

Hva skjer fram til beslutning?

Saksbehandlingstiden fra en metodevurdering er mottatt av RHF-ene til den legges fram for beslutning i Beslutningsforum for nye metoder, vil kunne variere noe.

Det er fagdirektørene i RHF-ene som innstiller saker til Beslutningsforum for nye metoder. En innstilling er basert på en helhetlig vurdering av metodevurdering, prisnotat fra Sykehusinnkjøp HF, innspill fra firmaer og fagpersoner og utøving av skjønn (som kvalitet og usikkerhet i dokumentasjon og total økonomisk belastning).

Kommende møter og kontaktinformasjon

Det foreligger en oversikt over Tidsfrister og møtedatoer som dekker høsten 2023.

Neste møte i Bestillerforum for nye metoder er 28. august. Neste ordinære møte i Beslutningsforum for nye metoder er også 28. august.

Sakslister blir normalt ferdigstilt en uke før møtet og publiseres da på nyemetoder.no. Abonnenter får også sakslisten med nyhetsbrev.

Beslutningsforum for nye metoder kan innkalle til ekstraordinære møter i løpet av sommeren dersom det skulle være behov for det.

Ved spørsmål kan du kontakte sekretariatet for Nye metoder på e-post: nyemetoder@helse-sorost.no. Vi gjør oppmerksom på at det kan ta noe lengre tid å få svar på grunn av ferieavvikling i sommer.