logo Nye metoder

Sommer 2024

Her finner du informasjon om saksbehandlingen i Nye metoder sommeren 2024.

Publisert 24.06.2024

Metodevurderinger

Metodevurderinger som kommer fra Direktoratet for medisinske produkter (DMP) i løpet av sommeren, publiseres senest 14. august.

Når metodevurderinger og prisnotater er klarert av Bestillerforum, sendes de til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene), som forbereder saker til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess. Prisnotater publiseres når beslutning foreligger.

Hva skjer fram til beslutning?

Saksbehandlingstiden fra en metodevurdering er mottatt av RHF-ene til metoden legges fram for beslutning i Beslutningsforum for nye metoder, vil kunne variere noe.

Det er fagdirektørene i RHF-ene som innstiller saker til Beslutningsforum for nye metoder. En innstilling er basert på en helhetlig vurdering av metodevurdering, prisnotat fra Sykehusinnkjøp HF, innspill fra firmaer og fagpersoner og utøving av skjønn (som kvalitet og usikkerhet i dokumentasjon og total økonomisk belastning).

Kommende møter og kontaktinformasjon

  • Her finner du en oversikt over Tidsfrister og møtedatoer høsten 2024.
  • Neste møte i Bestillerforum for nye metoder er 26. august.
  • Neste ordinære møte i Beslutningsforum for nye metoder er 26. august.

Sakslister blir normalt ferdigstilt en uke før møtet og publiseres da på nyemetoder.no. Abonnenter får også sakslisten med nyhetsbrev.

Beslutningsforum for nye metoder kan innkalle til ekstraordinære møter i løpet av sommeren dersom det skulle være behov for det.

Ved spørsmål kan du kontakte sekretariatet for Nye metoder på e-post: nyemetoder@helse-sorost.no. Vi gjør oppmerksom på at det kan ta noe lengre tid å få svar på grunn av ferieavvikling i sommer. Sekretariatets telefon har redusert bemanning i juli og begynnelsen av august.

Media kan kontakte kommunikasjonsavdelingen i Helse Sør-Øst RHF på e-post: medievakt@helse-sorost.no 

Lurer du på noe rundt systemet Nye metoder? Du finner informasjon på Om systemet - Nye metoder. Se også Spørsmål og svar om Nye metoder og Beslutningsforum.