logo Nye metoder

Sommeren 2020

Informasjon om saksbehandling i Nye metoder sommeren 2020.

Publisert 29.06.2020
Sist oppdatert 15.11.2023

Nye metoder består av et samarbeid mellom flere aktører. For å unngå forsinkelser i saksbehandling og tydeliggjøre saksgangen i Nye metoder, er det laget en plan for sommeren 2020.

Metodevurderinger

Utkast til metodevurderinger og prisnotat som kommer fra Statens legemiddelverk, Sykehusinnkjøp HF og Folkehelseinstituttet i løpet av sommeren skal gjennomgås og klareres av medlemmene i Bestillerforum RHF innen 5. august 2020.

Når en metodevurdering er klarert av Bestillerforum RHF sendes den til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saker til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Metodevurderinger som ferdigstilles gjennom sommermånedene vil først bli publisert på nyemetoder.no etter 5. august.

Hva skjer fram til beslutning

Saksbehandlingstiden fra en metodevurdering er mottatt av RHF-ene til den legges fram for beslutning i Beslutningsforum for nye metoder, vil kunne variere noe.

Det er fagdirektørene i RHF-ene som innstiller saker til Beslutningsforum for nye metoder. En innstilling er basert på en helhetlig vurdering av metodevurdering, prisnotat fra Sykehusinnkjøp HF, innspill fra firmaer og fageksperter og utøving av skjønn (som total økonomisk belastning og kvalitet og usikkerhet i dokumentasjon).

Kommende møter og kontaktinformasjon

Neste ordinære møte i Beslutningsforum for nye metoder er 31. august. Sakslister blir normalt ferdigstilt og publisert en uke før møtet og publiseres på nyemetoder.no.

Neste møte i Bestillerforum RHF er 31. august. Fristen for innspill til dette møte er 18. august. Fristen for å sende inn forslag om metoder er gått ut til dette møtet.

Neste frist for å sende inn forslag er 13. august. Forslag vil da bli behandlet i Bestillerforum RHF den 26. oktober.

Ved spørsmål kan du kontakte sekretariatet for Nye metoder på e-post: nyemetoder@helse-sorost.no. Vi gjør oppmerksom på at det kan ta noe lengre tid å få svar på grunn av ferieavvikling i sommer.

Ny ledelse av Beslutningsforum

Fra august overtar Helse Sør-Øst RHF ledelsen av Beslutningsforum for nye metoder. Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF overtar som leder etter administrerende direktør Stig A. Slørdahl i Helse Midt-Norge RHF. Fra august skal dermed alle mediehenvendelser sendes til e-post: medievakt@helse-sorost.no

Vi vil oppdatere nyemetoder.no med kontaktinformasjon for øvrige henvendelser til Beslutningsforum for nye metoder i løpet av sommeren.