logo Nye metoder

Sommeren 2021

Informasjon om saksbehandling i Nye metoder sommeren 2021.

Publisert 29.06.2021
Sist oppdatert 15.11.2023

Nye metoder består av et samarbeid mellom flere aktører. For å unngå forsinkelser i saksbehandling og tydeliggjøre saksgangen i Nye metoder, er det laget en plan for sommeren 2021.

Metodevurderinger

Utkast til metodevurderinger og prisnotat som kommer fra Statens legemiddelverk, Sykehusinnkjøp HF og Folkehelseinstituttet i løpet av sommeren skal gjennomgås og klareres av medlemmene i Bestillerforum innen 10. august 2020.

Når en metodevurdering er klarert av Bestillerforum, sendes den til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saker til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Metodevurderinger som ferdigstilles gjennom sommermånedene vil først bli publisert på nyemetoder.no etter 10. august.

Hva skjer fram til beslutning

Saksbehandlingstiden fra en metodevurdering er mottatt av RHF-ene til den legges fram for beslutning i Beslutningsforum for nye metoder, vil kunne variere noe.

Det er fagdirektørene i RHF-ene som innstiller saker til Beslutningsforum for nye metoder. En innstilling er basert på en helhetlig vurdering av metodevurdering, prisnotat fra Sykehusinnkjøp HF, innspill fra firmaer og fageksperter og utøving av skjønn (som kvalitet og usikkerhet i dokumentasjon og total økonomisk belastning).

Kommende møter og kontaktinformasjon

Neste ordinære møte i Beslutningsforum for nye metoder er 30. august. Sakslister blir normalt ferdigstilt og publisert en uke før møtet, og publiseres på nyemetoder.no.

Beslutningsforum for nye metoder kan innkalle til ekstraordinært møte i løpet av sommeren dersom det skulle være behov for det.


Neste møte i Bestillerforum er 30. august. Fristen for innspill til dette møte er 17. august. Fristen for å sende inn forslag om metoder til dette møtet er gått ut.

Neste frist for å sende inn forslag er 20. august. Forslag vil da bli behandlet i Bestillerforum den 25. oktober.

Ved spørsmål kan du kontakte sekretariatet for Nye metoder på e-post: nyemetoder@helse-sorost.no. Vi gjør oppmerksom på at det kan ta noe lengre tid å få svar på grunn av ferieavvikling i sommer.​