logo Nye metoder

Sommeren 2022

Informasjon om saksbehandling i Nye metoder sommeren 2022.

Publisert 24.06.2022
Sist oppdatert 15.11.2023

​Nye metoder består av et samarbeid mellom flere aktører. For å unngå forsinkelser i saksbehandling og tydeliggjøre saksgangen i Nye metoder, er det laget en plan for sommeren 2022.

Metodevurderinger

Utkast til metodevurderinger og prisnotat som kommer fra Statens legemiddelverk, Sykehusinnkjøp HF og Folkehelseinstituttet i løpet av sommeren kommer å gjennomgås og klareres av medlemmene i Bestillerforum innen 10. august 2022.

 

Når metodevurderinger og prisnotater er klarert av Bestillerforum, sendes de til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saker til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Metodevurderinger som ferdigstilles gjennom sommermånedene vil først bli publisert på nyemetoder.no etter 10. august. Prisnotater publiseres når beslutning foreligger.
 

Hva skjer fram til beslutning

Saksbehandlingstiden fra en metodevurdering er mottatt av RHF-ene til den legges fram for beslutning i Beslutningsforum for nye metoder, vil kunne variere noe.
 

Det er fagdirektørene i RHF-ene som innstiller saker til Beslutningsforum for nye metoder. En innstilling er basert på en helhetlig vurdering av metodevurdering, prisnotat fra Sykehusinnkjøp HF, innspill fra firmaer og fageksperter og utøving av skjønn (som kvalitet og usikkerhet i dokumentasjon og total økonomisk belastning).

Kommende møter og kontaktinformasjon

Neste ordinære møte i Beslutningsforum for nye metoder er 29. august. Sakslister blir normalt ferdigstilt en uke før møtet og publiseres da på nyemetoder.no. Abonnenter får også sakslisten med nyhetsbrev.
  

Beslutningsforum for nye metoder kan innkalle til ekstraordinære møter i løpet av sommeren dersom det skulle være behov for det.

 

Neste møte i Bestillerforum er 29. august. Fristen for innspill til dette møte er 16. august.

 

Neste frist for å sende inn forslag er 15. august. Forslag vil da bli behandlet i Bestillerforum den 20. oktober.


Ved spørsmål kan du kontakte sekretariatet for Nye metoder på e-post: nyemetoder@helse-sorost.no Vi gjør oppmerksom på at det kan ta noe lengre tid å få svar på grunn av ferieavvikling i sommer.