logo Nye metoder

Spørsmål og svar om overføring fra blåresept til h-resept

Finansieringsansvaret for en rekke kreftlegemidler overføres fra folketrygden til de regionale helseforetakene (RHF) fra 1. mai 2017. Her finner du svar på spørsmål i forbindelse med overføringen.

Publisert 02.03.2017
Sist oppdatert 15.11.2023

Det er Stortinget som vedtar at RHF-ene skal få finansieringsansvaret for konkrete legemiddelgrupper som i dag finansieres over blåreseptordningen. Overføringstidspunkt og hvor mye midler som overføres fra folketrygden til RHF-ene framgår av vedtaket. Helsedirektoratet utformer en høring med forslag til hvilke enkeltlegemidler som skal være omfattet av vedtaket.


I Statsbudsjettet for 2017 vedtok Stortinget at RHF-ene skal ha finansieringsansvaret for:

  • legemidler til behandling av pulmonal arteriell hypertensjon fra 1. januar 2017
  • en rekke legemidler til behandling av kreft fra 1. mai 2017. Link til høringens nettside.

Helsedirektoratet og Nye metoder mottar mange spørsmål i forbindelse med at finansieringsansvaret overføres fra folketrygd til RHFene. Svar på de mest vanlige spørsmålene finner du her. 
 

1.       Hva gjelder frem til dato for overføring?
Legen kan forskrive aktuelle legemidler på blåresept i henhold til refusjonsberettiget bruk og eventuelle refusjonsvilkår. Hvis det må søkes om individuell refusjon, vil Helfo behandle alle søknader som er kommet inn før overføringstidspunktet. Pasienter får utlevert legemiddelet på blå resept, og betaler eventuell egenandel.
 

2.       Hva gjelder etter overføringstidspunktet for pasienter som har en gyldig blåresept forskrevet før dato for overføring?
En blåresept (forhåndsgodkjent eller med individuell refusjon) forskrevet før overføringstidspunktet kan benyttes ved uthenting på apotek i hele reseptens gyldighetsperiode. Resepten behandles som h-resept i apoteket, pasienten betaler ingen egenandel og apoteket sender økonomisk krav til sykehusene. 

Pasienter som står på behandling ved overføringstidspunktet skal få denne videreført så lenge det er medisinsk indikasjon for dette.

 

3.       Vil det være aktuelt å foreta metodevurdering i regi av Nye metoder for legemidler som blir overført fra blåreseptordningen?

Ved en overføring må RHF-ene ta stilling til om eventuelle eksisterende vilkår for blåreseptdekning skal videreføres eller justeres. I den forbindelse vil behov for en metodevurdering bli vurdert.

Allerede gjennomførte metodevurderinger i forbindelse med vurdering av opptak på refusjonslisten (blåresept) vil bli lagt til grunn i en slik vurdering hvis disse fortsatt viser deg å være relevante.

Bestillerforum RHF vil be om en metodevurdering hvis dette blir ansett å være et behov. 

 

4.       Hva gjelder hvis Bestillerforum RHF bestiller en metodevurdering før overføringstidspunkt for et legemiddel de vil få overført finansieringsansvaret for?
Det ytes stønad på blåresept frem til overføringstidspunktet, jvf svar på spørsmål 1 og 2. Dette gjelder uavhengig av om RHF-ene ber om en metodevurdering eller ikke.

 

5.       Hvilke leger kan forskrive legemidler på h-resept?
RHF-ene beslutter hvem som har rett til å rekvirere H-reseptlegemidler på deres regning. 
Mer informasjon om dette finner du under rekvirering av h-resepter i denne artikkel på  Helsedirektoratets nettsider; https://helsedirektoratet.no/legemidler/helseforetaksfinansierte-legemidler-brukt-utenfor-sykehus-h-reseptlegemidler