logo Nye metoder

Spørsmål og svar om overføringer fra blåresept til h-resept 1. januar 2018

Finansieringsansvaret for legemidler mot HIV, Hepatitt B og C og alvorlig astma overføres fra folketrygden til RHF fra 01.01.2018. Her finner du samlet informasjon fra Helsedirektoratet og RHFene på hva som gjelder i forbindelse med disse overføringene.

Publisert 20.12.2017
Sist oppdatert 15.11.2023

Stortinget har vedtatt at de regionale helseforetakene (RHF-ene) fra og med 1. januar 2018 skal få finansieringsansvaret for følgende legemiddelgrupper som i dag finansieres over blåreseptordningen: 

 • legemidler til behandling av HIV
 • legemidler til behandling av Hepatitt B og C
 • legemidler til mastocytose* 
 • legemidler til alvorlig astma

  * Foreløpig ikke overført noen legemidler

Informasjon fra Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har, på bakgrunn av en offentlig høring, besluttet hvilke legemidler som skal overføres. Høringsvedtak med oversikt over alle legemidlene som overføres finner du her (link).

Overføringen innebærer at fra 1. januar 2018 vil det ikke lenger være mulig å få innvilget stønad over folketrygden (hverken i blåresept- eller bidragsordningen) for disse legemidlene. Det gjelder alle legemidler, både med og uten markedsføringstillatelse, med de angitte virkestoff og tilhørende ATC-koder.

Mer informasjon om h-reseptordningen finner du her på direktoratets nettsider (link).

Informasjon fra de regionale helseforetakene 

De regionale helseforetakene (RHF-ene) har i forbindelse med overføringen av finansieringsansvaret for de aktuelle legemidlene utarbeidet informasjon som vil bli sendt i likelydende brev til sykehusene i Norge.  Her gjengis informasjon derfra.

Formålet med å gi RHF-ene finansieringsansvaret for nye særskilte legemiddelgrupper er at finansieringsansvaret bør følge behandlingsansvaret. For 2018 er finansieringen av disse legemidlene lagt inn i rammen til de regionale helseforetakene. Fra 2019 vil legemidlene få ISF-refusjon.

Retningslinjer for bruk av legemidlene som overføres

Pasienter som behandles med legemidlene på overføringstidspunktet (1. januar 2018) skal fortsatt få denne behandlingen så lenge det er et medisinsk behov. En overgangsordning sikrer at pasienter med gyldig blåresept på overføringstidspunktet 1. januar 2018 kan benytte denne ved uthenting av legemidler på apoteket i hele reseptens gyldighetsperiode. Dette gjelder også for legemidler som pasienten får refundert etter individuell vurdering.

Alle resepter som utstedes fra og med 1. januar 2018 på aktuelle legemidler skal:

 • Være forskrevet som H-resept i e-resept
 • lnneholde refusjonskode (basert på ICD-10 diagnosekodeverk)

Enkelte legemidler kan muligens benyttes til indikasjoner hvor det ikke er en nedtegnet forskrivningspraksis/retningslinje. Dersom det har vært en etablert praksis med å nytte legemiddelet på andre indikasjoner, kan den praksisen videreføres inntil videre. Dersom det vurderes å nytte legemiddelet på andre/nye indikasjoner skal metoden foreslås for metodevurdering, og den skal da ikke innføres i spesialisthelsetjenesten før det er fattet en beslutning i Beslutningsforum.

Avtalespesialister innen lungemedisin må ha avtale med RHF-ene for at de skal kunne skrive H-resept på Reslizumab (Cinqaero) og Mepolizumab (Nucala).

Metodevurderinger

For noen av legemidlene som overføres pr 1. januar 2018 er det gitt oppdrag om metodevurderinger, det gjelder:

 1. Reslizumab (Cinqaero) - Link til metodesiden.
 2. Mepolizumab (Nucala) -Link til metodesiden.
 3. Emtricitabin/tenofovirdisoproksilfumarat (Truvada) -Link til metodesiden.

I påvente av nødvendige avklaringsprosesser i Nye Metoder og beslutninger i Beslutningsforum for nye metoder, gjelder følgende:

 • Gjeldende forskrivningspraksis for de overførte legemidlene skal videreføres inntil videre.
 • For legemidler som i dag har særskilte refusjonsvilkår i blåreseptordningen, skal disse vilkårene videreføres inntil videre.
 • Når metodevurderinger er gjennomført og beslutninger fattet i Beslutningsforum for disse legemidlene, må praksis endres i tråd med beslutningene i Beslutningsforum.