logo Nye metoder

Stort engasjement på seminaret Brukerstemmen i Nye metoder

Torsdag 26. september var pasientorganisasjoner og sentrale aktører i systemet Nye metoder samlet til informasjons- og dialogmøte om brukerstemmen i Nye metoder.

Publisert 27.09.2019
Sist oppdatert 15.11.2023

Det var stort engasjement omkring dette temaet og flere deltakere pekte på at det er et stort behov for mer kunnskap på området. Det var ca. 80 påmeldte til seminaret.

Deltakerne fikk først en gjennomgang og presentasjon av formålet med Nye metoder og fasene fra forslag til beslutning. Denne presentasjonen ble holdt av leder for Bestillerforum RHF og Sekretariatet for Nye metoder.

Statens legemiddelverk og Folkehelseinstituttet fortalte om hvordan de tenker å involvere brukere i metodevurderinger fremover.

FFO og Kreftforeningen presenterte sine tanker og ønsker om brukermedvirkning på vegne av organisasjonene.

Legemiddelindustrien (LMI) snakket om brukermedvirkning fra legemiddelprodusentenes side. 

Formålet med seminaret var både økt kunnskap om systemet og å få en dialog om brukermedvirkning. Det kom mange gode spørsmål og innspill fra deltakerne. Hvor i systemet bør og kan brukere involveres, og hvor er det mangler i dag? Hvordan får vi til brukermedvirkning på en best mulig måte, og med en «rød tråd» gjennom fasene? Kan vi lære av våre naboland? Brukermedvirkning er viktig og nyttig, ikke bare når det gjelder enkeltpasienters og brukeres møte med helsetjenesten, men også på systemnivå og for beslutninger på gruppenivå.

Nye metoder er i stadig utvikling og brukermedvirkning er et område det vil bli jobbet videre med. Seminaret avdekket også mangel på kunnskap om systemet og det var ønske om mer informasjon ut til organisasjonene.

Program for møtet:
Innledning v/ møteleder Vidar Halsteinli
Bakgrunn Nye metoder og prioritering v/ Geir Tollåli – fagdirektør i Helse Nord RHF og leder av Bestillerforum
Prosessen i Nye metoder og brukermedvirkning v/ Karianne Mollan Tvedt, spesialrådgiver i Sekretariatet for Nye metoder
Hvordan arbeider Statens legemiddelverk med brukermedvirkning? v/ Anette Grøvan, seniorrådgiver i Statens legemiddelverk
Hvordan arbeider Folkehelseinstituttet med brukermedvirkning? v/ Ida-Kristin Ørjasæter Elvsaas, seniorrådgiver i Folkehelseinstituttet
Innlegg fra FFO v/ Andreas Habberstad, prosjektleder brukermedvirkning i FFO
Innlegg fra Kreftforeningen v/ Stine Høibakk-Nissen (spesialrådgiver og helseøkonom) og Ida Kommandantvold (rådgiver og helseøkonom) i Kreftforeningen
Innlegg fra LMI v/ Line Walen, seniorrådgiver i LMI

Presentasjonene fra møtet finner du her:
Bakgrunn Nye metoder, prioritering, prosess og brukermedvirkning
Hvordan arbeider Statens legemiddelverk med brukermedvirkning?
Hvordan arbeider Folkehelseinstituttet med brukermedvirkning?
Presentasjon fra FFO
Presentasjon fra Kreftforeningen
Presentasjon fra LMI