logo Nye metoder

Styrker nordisk samarbeid på legemiddelområdet for bedre pasientbehandling

Et styrket samarbeid om legemidler i Norden kan gi bedre behandlingsmuligheter for nordiske pasienter. Det er de nordiske beslutningsfunksjonene enige om.

Publisert 19.06.2023
Sist oppdatert 15.11.2023

​På et møte i København den 12. juni ble det diskutert hvordan vi kan arbeide sammen for å styrke samarbeidet i Norden.

 

Beslutningsforum for nye metoder beslutter hvilke nye metoder og legemidler som kan tas i bruk i sykehusene i Norge. Medicinrådet i Danmark og NT-rådet i Sverige har tilsvarende roller og gir anbefalinger om bruk av legemidler til aktuelle beslutningstakere i sine land. Den 12. juni 2023 møttes medlemmer fra disse beslutningsfunksjonene i Danmark, Norge og Sverige i tillegg til representanter fra Island, for å diskutere om det er et potensial for økt samarbeid. Landene er enige om at samarbeid på tvers av landegrensene kan bidra til bedre forutsetninger for rask og likeverdig tilgang til nye og kostnadseffektive legemidler. Samtidig må vi ta hensyn til at det er forskjeller i oppdrag og strukturer i de ulike landene.

Forbedret samarbeid mellom de nordiske utrednings- og beslutningsfunksjonene er nødvendig, ettersom hvert enkelt land er lite i en europeisk sammenheng. Landenes forhandlingsposisjon kan bli sterkere ved et samarbeid. På møtet ble det tydelig at de nordiske beslutningsfunksjonene som deltok ser mange fordeler ved å utvide samarbeidet. Et samarbeid er sannsynligvis også til fordel for legemiddelselskapene, da betingelsene for en mer ensartet leveranse av legemidler til flere nordiske land derved kan forenkles og forbedres.

 

Felles kriterier for nordiske forhandlinger

På møtet ble beslutningstakerne presentert for Nordisk legemiddelforum, som er et samarbeid innen forhandling og anskaffelse av legemidler. Et initiativ innenfor Nordisk legemiddelforum er å utvikle kriterier for felles prisforhandlinger. Innkjøpsorganisasjonene, som tilsvarer Sykehusinnkjøp i Norge, har utarbeidet forslag til felles kriterier for når en nordisk forhandling kan gjennomføres. Disse kriteriene ble presentert og gitt tilslutning til i møtet.

– Vi er enige om at det er viktig med bedre forståelse og klarhet i hvordan de nordiske forhandlingene kan gjennomføres og hvilke legemidler som kan være aktuelle i denne sammenhengen. Det vil fortsatt kreve noe utviklingsarbeid, men vi har nå en tydeligere felles plattform å stå på, sier Terje Rootvelt, administrerende direktør i Helse Sør-Øst og medlem av Beslutningsforum i Norge.

 

Felles helseøkonomisk evaluering

Fra mai er også Danmark (ved Medicinrådet) en del av det tidligere etablerte FINOSE-samarbeidet. Samarbeidet er nå utvidet og forlenget, og det vil gi bedre forutsetninger også for felles nordiske forhandlinger.

– Vi mener at en felles helseøkonomisk evaluering har flere fordeler. Det vil forenkle og forbedre forutsetningene for at et legemiddel kan anbefales i de nordiske landene ut fra et felles beslutningsgrunnlag, sier Steen Werner Hansen fra Medicinrådet i Danmark.

 

Samarbeid der det gir mest nytte

De nordiske beslutningsfunksjonene er enige om at diskusjonene er starten på et viktig samarbeid som kan føre til en enklere og mer felles håndtering av sykehuslegemidler. Dette vil være en fordel for de nordiske pasientene. Det vil kreve en innsats for å komme dit, og derfor fortsetter dialogen mellom beslutningsfunksjonene etter dette møtet. Nå skal de identifisere områder der samarbeidet vil gi størst mulig verdi.

– Ved å samarbeide og utveksle informasjon mellom landene vil vi kunne lære av hverandre. Det kan bidra til å forbedre arbeidet med anbefalinger og beslutninger i våre egne land. Vi har store likheter, men også forskjeller, mellom systemene i våre land. Vi må derfor rette oppmerksomheten mot de områder hvor vi vurderer at vi vil ha størst nytte av et felles nordisk arbeid, sier Gerd Lärfars fra NT-rådet i Sverige.