logo Nye metoder

Tre nye legemidler innføres

Beslutningsforum for nye metoder har sagt ja til å ta i bruk tre nye legemidler. Ett legemiddel fikk nei.

Publisert 23.06.2017
Sist oppdatert 15.11.2023

Legemidlene som ble vurdert, og som kan tas i bruk, er til behandling av lymfekreft (hodgkins lymfom), leddgikt (revmatoid artritt) og kombinasjonsbehandling av lymfekreftdiagnose (follikulært lymfom). Legemiddelet Trastuzumab emtansine (Kadcyla) innføres ikke til brystkreftbehandling.

 

Trastuzumab emtansine (Kadcyla) innføres ikke til behandling for pasienter med visse typer brystkreft, etter førstelinjebehandling. Beslutningsforum for nye metoder vurderer det slik at medikamentet er nyttig, men kostnadene fortsatt er for høye til at det kan innføres.

 

Obinutuzumab (Gazyvaro) kan innføres som kombinasjonsbehandling med bendamustin etterfulgt av vedlikeholdsbehandling med obinutuzumab ved lymfekreftdiagnosen follikulært lymfom, hvor visse typer cellegift ikke har effekt.

 

Tofacitinib (Xeljanz) kan innføres til behandling av leddgikt til pasienter som har moderat til alvorlig leddgikt og som tidligere er behandlet med konvensjonelle sykdomsmodifiserende legemidler. Dette forutsetter lik eller lavere pris enn dagens prisnivå på behandling. Fremtidig bruk skal styres av rangering i LIS-anbud.

 

Nivolumab (Opdivo) kan innføres til behandling av tilbakevendende lymfekreft av typen Hodgkins lymfom, eller der tidligere behandling med brentuksimab vedotin og stamcelletransplantasjon har hatt liten effekt.

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder.

Mediekontakt

Ønsker media kontakt med Beslutningsforum for nye metoder, kontakt kommunikasjonsrådgiver Kenneth Lauritsen, mob. 976 11 428, e-post: kenneth.lauritsen@helse-nord.no.