logo Nye metoder

Vet for lite om effektene

Kunnskapsgrunnlaget er ikke tilstrekkelig. Derfor blir ikke kreftlegemiddelet blinatumomab tatt i bruk i norske, offentlige sykehus.

Publisert 13.06.2016
Sist oppdatert 15.11.2023

Det besluttet Beslutningsforum for nye metoder i sitt møte 13. juni 2016. Legemiddelet har vært til vurdering i Nye metoder, hvor beslutingsforumet er instansen som avgjør om en metode kan tas i bruk eller ikke.

 

Blinatumomab (Blincyto) er et nytt legemiddel til behandling av voksne pasienter med Philadelphia-kromosiom-negativ relapserende eller refraktær B-prekursor akutt lymfoblastisk leukemi. 

Det er svært lite kunnskapsgrunnlag om dette legemiddelet, og det er ikke mulig å sammenlikne effekter med dagens behandling. Det er også svært kostbart. Legemiddelkostnaden er om lag 1,9 millioner kroner per pasient. I tillegg må pasientene legges inn på sykehus for kontinuerlig infusjon av legemiddelet i 28 dager.

Dersom det kommer nye opplysninger om legemiddelets nytte og effekt (herunder pasientsikkerhet, kostnadseffektivitet, overlevelsestall m.m.) som endrer resultatet vesentlig, vil beslutningen kunne vurderes på nytt.

Ca. sju norske pasienter i året kan være aktuelle for slik kreftbehandling.

Les metodevurderingen fra Statens Legemiddelverk, som beslutningen er fattet på bakgrunn av: Metodevurdering blinatumomab (Blincyto)

 

Saksdokumenter og protokoll fra møtet publiseres så snart de er klare: Møte i Beslutningsforum for nye metoder 13. juni 2016