logo Nye metoder

Innfører to legemidler for prostatakreft

Legemidlene abirateron (Zytiga) og enzalutamid (Xtandi) innføres til førstelinjebehandling av metastaserende, kontraresistent prostatakreft (mCRPC).

​​​Den aktuelle pasientgruppen er voksne menn med ingen eller lette symptomer, og hvor kjemoterapi ennå ikke er klinisk indisert.

 

Det bestemte Beslutningsforum for nye metoder i sitt møte 15. juni 2015. Et vilkår for beslutningen er at kostnadene for legemidlene holdes på samme nivå eller lavere enn det som er gitt i LIS-anbudet gjeldende fra 01.11.2015

(LIS: legemiddelinnkjøpssamarbeidet).

Nærmere vurdering av legemidlene i metodevurderingene:

Metodevurdering abirateron (Zytiga)

Metodevurdering enzalutamid (Xtandi)

 

Protokoll med beslutninger og andre saksdokumenter fra møtet blir publisert så snart de er klare.

Om system for innføring av nye metoder

Beslutningsforum for nye metoder er del av det nasjonale systemet for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten. Systemet skal sørge for at nye metoder som innføres blant annet er sikre, nyttige og kostnadseffektive.

Forut for beslutningen har metodene vært til vurdering hos Statens legemiddelverk eller Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Deres metodevurderinger behandles deretter av fagdirektørene i de regionale helseforetakene. Fagdirektørene gir en anbefaling til Beslutningsforum for nye metoder.

Mediekontakt

Ønsker media kontakt med Beslutningsforum for nye metoder, ring eller send sms til Anne May Knudsen, mob. 975 92 815. 

Sist oppdatert 15.11.2023