logo Nye metoder

Beslutningsforum for nye metoder 19. juni 2023

Beslutningsforum for nye metoder har møte 19. juni 2023. Sakslisten er publisert.

Passert
19.
juni
2023
 1. 19. jun. 2023, 09:00 - 10:30

Tid og sted

Når

 1. 19. jun. 2023, 09:00 - 10:30

Hvor

Radisson Blu Airport Hotel Gardermoen / Teams

Saksliste

 •  Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 22. mai 2023

 • ID2020_045 Genterapi ex-vivo med funksjonell kopi av genet for arylsulfatase A (Libmeldy) til behandling av metakromatisk leukodystrofi karakterisert ved biallelisk mutasjon i arysulfatase A (ARSA) genet som leder til redusert ARSA enzymaktivitet hos barn med sen-infantil eller tidlig juvenil form, uten klinisk manifesterte symptomer, eller hos barn med tidlig juvenil form, med klinisk manifesterte tidlige symptomer, som fremdeles kan gå uten hjelpemidler og før kognitiv degenerasjon har begynt. Lenke til metodeside

 • ID2021_059 Korsettbehandling ved pectus carinatum. Lenke til metodeside

 • ID2020_008 Olaparib (Lynparza) som monoterapi til behandling av metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft og BRCA 1/2 mutasjoner som har progrediert etter tidligere behandling som inkluderte et nytt hormonlegemiddel. Lenke til metodeside

 • ID2021_107 Amivantamab (Rybrevant) til behandling av voksne pasienter med metastatisk ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) med EGFR ekson 20 innsettingsmutasjon etter at platinabasert behandling har mislyktes. Lenke til metodeside

 • ID2020_112 Nivolumab (Opdivo) i kombinasjon med ipilimumab (Yervoy) til førstelinjebehandling av voksne pasienter med ikke-resekterbar malignt pleuralt mesoteliom. Lenke til metodeside

 • ID2020_111 Tafasitamab (Minjuvi) i kombinasjon med lenalidomid, etterfulgt av tafasitamab monoterapi, til behandling hos voksne pasienter med residiverende eller refraktært diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL) som ikke er kandidater for autolog stamcelletransplantasjon (ASCT). Lenke til metodeside

 • ID2021_078 Sacituzumab govitecan (Trodelvy) som monoterapi til behandling av voksne pasienter med inoperabel eller metastatisk trippel-negativ brystkreft som har fått to eller flere tidligere systemiske behandlinger, hvorav minst én av dem for avansert sykdom - revurdering. Lenke til metodeside

 • ID2022_136 Upadacitinib (Rinvoq) til behandling av voksne pasienter med moderat til alvorlig aktiv Crohns sykdom som har hatt utilstrekkelig respons, mistet respons eller var intolerante overfor enten konvensjonell behandling eller et biologisk legemiddel. Lenke til metodeside

 • ID2020_074 Cannabidiol (Epidyolex) som adjuvant behandling av anfall i forbindelse med tuberøs sklerose-kompleks (TSC) hos pasienter som er 2 år og eldre. Lenke til metodeside

 • ID2018_115 Lomitapid (Lojuxta) til behandling av homozygot familiær hyperkolesterolemi – ny pris. Lenke til metodeside

 • ID2017_101 Emtricitabin/tenofovirdisoproksilfumarat (Truvada) som pre-eksposisjonell profylakse (PrEP) mot hiv-1-infeksjon. Lenke til metodeside

 • Nye metoder sin strategi. Til drøfting

 • Eventuelt

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder.

Mediekontakt

Media kan kontakte kommunikasjonsavdelingen i Helse Vest RHF på e-post: info@helse-vest.no eller på telefon: 952 90 730.  
Øvrige henvendelser til Beslutningsforum for nye metoder kan sendes på e-post til: nyemetoder@helse-sorost.no