logo Nye metoder

Beslutningsforum for nye metoder 22. mai 2023

Beslutningsforum for nye metoder har møte 22. mai 2023. Sakslisten er publisert.

Passert
22.
mai
2023
 1. 22. mai 2023, 09:00 - 10:30

Tid og sted

Når

 1. 22. mai 2023, 09:00 - 10:30

Hvor

Teams

Saksliste

 • Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 24. april 2023
 • ID2019_096 Venetoklaks (Venclyxto) i kombinasjon med rituksimab (VR) til behandling av voksne pasienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) som tidligere har mottatt minst en behandling, spesifisert til der tidligere behandling har vært med BTK eller BCL-2-hemmer. Lenke til metodeside. Saken trekkes
 • ID2020_087 Venetoklaks (Venclyxto) i kombinasjon med hypometylerende agens (HMA) til behandling av voksne pasienter med nydiagnostisert akutt myelogen leukemi (AML) som er uegnet for intensiv kjemoterapi. Lenke til metodeside. Saken trekkes

 • ID2021_096 Enfortumab vedotin (Padcev) som monoterapi til behandling av voksne pasienter med lokalavansert eller metastatisk urotelial kreft som tidligere har fått platinabasert kjemoterapi og en programmert celledød-protein-1- eller programmert celledød-ligand 1-hemmer. Lenke til metodeside

 • ID2018_041 Dabrafenib (Tafinlar) og trametinib (Mekinist) i kombinasjon til behandling av voksne pasienter med BRAF (V600/K)-mutasjoner med tidligere ubehandlet ikke-småcellet lungekreft. Lenke til metodeside

 • ID2020_010 Durvalumab (Imfinzi) i kombinasjon med etopsid og enten karboplatin eller cisplatin til førstelinjebehandling av voksne med utbredt småcellet lungekreft (SCLC-ED). Lenke til metodeside

 • ID2020_108 Pralsetinib (Gavreto) til behandling av voksne pasienter med avansert RET- (REarranged during Transfection) fusjonspositiv ikke-småcellet lungekreft som ikke tidligere har blitt behandlet med en RET-hemmer - revurdering. Lenke til metodeside

 • ID2021_021 Pitolisant (Wakix) til behandling av narkolepsi med eller uten katapleksi hos voksne. Lenke til metodeside

 • ID2019_004 Angiotensin (Giapreza) til behandling av refraktær hypotensjon hos voksne med septisk eller andre typer distributive sjokk som forblir hypotensive til tross for adekvat væskerestitusjon og administrasjon av katekolaminer og andre tilgjengelige behandlinger med vasopressorer. Lenke til metodeside

 • ID2021_017 Mepolizumab (Nucala) som tilleggsbehandling hos voksne pasienter som har utilstrekkelig kontrollert hypereosinofilt syndrom uten en identifiserbar ikke- hematologisk sekundær årsak. Lenke til metodeside

 • ID2017_097 Ropeginterferon alfa-2b (Besremi) til behandling av voksne med polycytemia vera uten symptomatisk splenomegali. Lenke til metodeside

 • ID2021_080 Pembrolizumab (Keytruda) i kombinasjon med lenvatinib (Lenvima) til behandling av voksne pasienter med avansert eller tilbakevendende endometriekarsinom, som har sykdomsprogresjon under eller etter tidligere behandling med platinabasert kjemoterapi og som ikke er kandidater for kurativ kirurgi eller stråling – ny pris. Lenke til metodeside

 • ID2021_100 Eptinezumab (Vyepti) som profylakse mot migrene hos voksne som har minst 4 migrenedager per måned – revurdering. Lenke til metodeside

 • ID2015_010 Ibrutinib (Imbruvica) til behandling av Waldenströms makroglobulinemi – ny pris. Lenke til metodeside

  ID2019_016 Ibrutinib (Imbruvica) i kombinasjon med rituksimab til behandling av Waldenströms makroglobulinemi - ny pris. Lenke til metodeside

  ID2016_002 Ibrutinib (Imbruvica) som monoterapi eller i kombinasjon med antiCD20-antistoff til behandling av eldre, svakere pasienter uten 17p-delesjon/TP53-mutasjon, med tidligere ubehandlet kronisk lymfatisk leukemi (KLL) - ny pris. Lenke til metodeside

  ID2020_033 Ibrutinib (Imbruvica) til behandling av kronisk lymfatisk leukemi (KLL) hos tidligere ubehandlede pasienter med del (11q22) mutasjon - ny pris. Lenke til metodeside

  ID2014_001 Ibrutinib (Imbruvica) til behandling av voksne pasienter med residiverende eller refraktær mantelcellelymfom (MCL)- ny pris. Lenke til metodeside

 • ID2023_063 – ID2023_071 Legemidler til behandling av sjeldne sykdommer overført fra folketrygden til RHF-finansiering. Lenke til metodesider ID2023_063, ID2023_064, ID2023_065, ID2023_066, ID2023_067, ID2023_068, ID2023_069, ID2023_070, ID2023_071

 • Eventuelt

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder.

Mediekontakt

Media kan kontakte kommunikasjonsavdelingen i Helse Vest RHF på e-post: info@helse-vest.no eller på telefon: 952 90 730.  
Øvrige henvendelser til Beslutningsforum for nye metoder kan sendes på e-post til: nyemetoder@helse-sorost.no