logo Nye metoder

Beslutningsforum for nye metoder 24. april 2023

Beslutningsforum for nye metoder har møte 24. april 2023. Sakslisten er publisert.

Passert
24.
april
2023
 1. 24. apr. 2023, 09:45 - 11:15

Tid og sted

Når

 1. 24. apr. 2023, 09:45 - 11:15

Hvor

Teams

Saksliste

 • Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Godkjenning av protokoll fra møtene i Beslutningsforum for nye metoder, den 13. mars og 11. april 2023

 • ID2020_008 Olaparib (Lynparza) som monoterapi til behandling av voksne pasienter med metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft og BRCA 1/2 mutasjoner (kimbane og/eller somatiske) som har progrediert etter tidligere behandling som inkluderte et nytt hormonlegemiddel. Lenke til metodeside

 • ID2022_009 Tebentafusp (Kimmtrak) som monoterapi til behandling av humant leukocyttantigen (HLA)-A*02:01-positive voksne pasienter med ikke-resektabelt eller metastatisk uvealt melanom. Lenke til metodeside

 • ID2021_038 Abemaciclib (Verzenios) i kombinasjon med endokrin terapi for adjuvant behandling ved HR-positiv HER2-negativ lymfeknute-positivt tidlig brystkreft med høy risiko for tilbakefall. Lenke til metodeside

 • ID2022_033 Brentuksimabvedotin (Adcetris) til behandling av voksne pasienter med CD30+ Mycosis fungoides eller primært kutant anaplastiskt storcellet T-cellelymfom som har mottatt minst én systemisk tidligere behandling – (revurdering av ID2017_075). Lenke til metodeside

 • ID2020_104 Risdiplam (Evrysdi) til behandling av 5q spinal muskelatrofi (SMA) hos følgende pasienter med én til fire kopier av SMN2: 1) barn med en klinisk diagnose av type 3b SMA, og 2) voksne med en klinisk diagnose av type 1, type 2 eller type 3 SMA. Lenke til metodeside

 • ID2023_021 Zanubrutinib (Brukinsa) som monoterapi til behandling av voksne pasienter med tidligere ubehandlet kronisk lymfatisk leukemi (KLL) med 17p-delesjon/TP53 mutasjon og/eller 11q-delesjon. Lenke til metodeside

 • ID2021_016 Mepolizumab (Nucala) som tilleggsbehandling med intranasale kortikosteroider til behandling av voksne pasienter med alvorlig kronisk bihulebetennelse med nesepolypper (CRSwNP) hvor behandling med systemiske kortikosteroider og/eller kirurgi ikke gir tilstrekkelig sykdomskontroll. Lenke til metodeside

 • ID2021_069 Anifrolumab (Saphnelo) som tilleggsbehandling av voksne med moderat til alvorlig aktiv, auto-antistoffpositiv systemisk lupus erythematosus (SLE), til tross for standardbehandling. Lenke til metodeside

 • ID2023_002 Dalbavancin (Xydalba) til behandling av akutte bakterielle infeksjoner i hud og hudstruktur (ABSSI, acute bacterial skin and skin structure infections). Lenke til metodeside

 • ID2021_078 Sacituzumab govitecan (Trodelvy) som monoterapi til behandling av voksne pasienter med inoperabel eller metastatisk trippel-negativ brystkreft som har fått to eller flere tidligere systemiske behandlinger, hvorav minst én av dem for avansert sykdom - revurdering. Lenke til metodeside

 • ID2019_050 Buprenorfin (Subutex depotinjeksjonsvæske) til substitusjons-behandling ved opioidavhengighet, i sammenheng med medisinsk, psykologisk og sosial behandling til voksne og ungdom ≥ 16 år – revurdering. Lenke til metodeside

 • ID2021_100 Eptinezumab (Vyepti) som profylakse mot migrene hos voksne som har minst 4 migrenedager per måned - revurdering. Lenke til metodeside

 • ID2019_136 Nintedanib (Ofev) til behandling av progressiv kronisk fibroserende interstitiell lungesykdom – revurdering. Lenke til metodeside

 • ID2022_057 Hydroksykarbamid (Siklos) til forebygging av tilbakevendende smertefulle vasookklusive kriser, inkludert akutte brystlidelser hos voksne, ungdom og barn eldre enn 2 år som lider av symptomatisk sigdcellesykdom - revurdering. Lenke til metodeside

 • ID2016_057 Voretigen neparvovec (Luxturna) til behandling av Lebers medfødte synstap knyttet til mutasjoner i RPE65 genet. Endring av beslutningstekst. Lenke til metodeside

 • Sak vedrørende overgang til anmodning om vurdering for nye legemidler og indikasjoner i Nye metoder

 • Dialog vedrørende oppfølging av sak om brukermedvirkning i Nye metoder

 • Eventuelt

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder.

Mediekontakt

Media kan kontakte kommunikasjonsavdelingen i Helse Vest RHF på e-post: info@helse-vest.no eller på telefon: 952 90 730.  
Øvrige henvendelser til Beslutningsforum for nye metoder kan sendes på e-post til: nyemetoder@helse-sorost.no