logo Nye metoder

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 23. oktober 2023

Beslutningsforum for nye metoder har møte 23. oktober. Sakslisten er publisert.

Passert
23.
oktober
2023
 1. 23. okt. 2023, 08:00 - 09:00

Tid og sted

Når

 1. 23. okt. 2023, 08:00 - 09:00

Hvor

Grev Wedels plass 5 / Teams

Saksliste

 • Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 25 september 2023
 • ID2021_139 Triklosanbelagte suturer til forebygging av infeksjoner i operasjonsområde – en fullstendig metodevurdering. Lenke til metodeside

 • ID2020_044 Kaliumsitrat, kaliumhydrogenkarbonat (Sibnayal) til behandling av distal renal tubulær acidose (dRTA) hos voksne, ungdommer og barn fra ett år og eldre. Lenke til metodeside

 • ID2021_129 Krizotinib (Xalkori) som monoterapi til barn og ungdom (≥6 til <18 år) med:

  1. tilbakevendende eller refraktært systemisk ALK-positiv anaplastisk storcellet lymfom, eller

  2. tilbakevendende eller refraktær ALK-positiv ikke-resekterbar myofibroblastisk tumor.                      Lenke til metodeside
 • ID2020_111 Tafasitamab (Minjuvi) i kombinasjon med lenalidomid, etterfulgt av tafasitamab monoterapi, til behandling hos voksne pasienter med residiverende eller refraktært diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL) som ikke er kandidater for autolog stamcelletransplantasjon (ASCT) - ny pris. Lenke til metodeside

 • ID2022_124 Pegunigalsidase alfa (Elfabrio) til langsiktig enzymerstatningsbehandling hos voksne pasienter med en bekreftet diagnose av Fabrys sykdom (mangel på alfa-galaktosidase) - ny pris. Lenke til metodeside

 • ID2019_050 Buprenorfin (Subutex, depotinjeksjonsvæske) til substitusjonsbehandling ved opioidavhengighet, i sammenheng med medisinsk, psykologisk og sosial behandling hos voksne over 18 år, som har samtykket til behandling av sin opioidavhengighet – ny pris. Lenke til metodeside

 • Eventuelt

 Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder.

Mediekontakt

Media kan kontakte kommunikasjonsavdelingen i Helse Vest RHF på e-post: info@helse-vest.no eller på telefon: 952 90 730.  

Øvrige henvendelser til Beslutningsforum for nye metoder kan sendes på e-post til: nyemetoder@helse-sorost.no