logo Nye metoder

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 25. september 2023

Beslutningsforum for nye metoder har møte 25. september. Sakslisten er publisert.

Passert
25.
september
2023
 1. 25. sep. 2023, 08:00 - 09:30

Tid og sted

Når

 1. 25. sep. 2023, 08:00 - 09:30

Hvor

Teams

​Saksliste

 • Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 28. august 2023
 • ID2021_128 Atezolizumab (Tecentriq) som monoterapi til adjuvant behandling etter fullstendig reseksjon og platinabasert kjemoterapi av voksne pasienter med ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) med høy risiko for tilbakefall der tumor har PD-L1-ekspresjon i ≥ 50 % av tumorcellene (TC) og som ikke har EGFR-mutant eller ALK-positiv NSCLC. Lenke til metodeside

 • ID2020_087 Venetoklaks (Venclyxto) i kombinasjon med et hypometylerende legemiddel (HMA) til behandling av voksne pasienter med nydiagnostisert akutt myelogen leukemi (AML) som er uegnet for intensiv kjemoterapi. Lenke til metodeside

 • ID2019_096 Venetoklaks (Venclyxto) i kombinasjon med rituksimab (VR) til behandling av voksne pasienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) som tidligere har mottatt minst en behandling, spesifisert til der tidligere behandling har vært med BTK eller BCL-2-hemmer. Lenke til metodeside

 • ID2022_123 Trastuzumabderukstekan (Enhertu) som monoterapi til behandling av voksne pasienter med inoperabel eller metastaserende HER2-lav brystkreft som har fått tidligere kjemoterapi ved metastaserende sykdom eller fått sykdomstilbakefall under eller innen 6 måneder etter fullført adjuvant kjemoterapi. Lenke til metodeside

 • ID2019_122 Karfilzomib (Kyprolis) i kombinasjon med daratumumab (Darzalex) og deksametason til behandling av myelomatose hos voksne som har mottatt minst én tidligere behandling. Lenke til metodeside

 • ID2021_009 Isatuksimab (Sarclisa) i kombinasjon med karfilzomib (Kyprolis) og deksametason til behandling av pasienter med myelomatose som har fått minst én tidligere behandling. Lenke til metodeside

 • ID2022_010 Voklosporin (Lupkynis) i kombinasjon med mykofenolatmofetil til behandling av aktiv lupusnefritt (LN) klasse III, IV eller V (inkl. blandede klasser III/V og IV/V). Lenke til metodeside

 • ID2022_050 Risankizumab (Skyrizi) til behandling av voksne pasienter med moderat til alvorlig aktiv Crohns sykdom som har respondert utilstrekkelig på, har mistet respons på, eller er intolerante overfor konvensjonell behandling eller en biologisk behandling. Lenke til metodeside

 • ID2022_145 Bimekizumab (Bimzelx) til behandling av:

  • voksne med aktiv ikke-radiografisk aksial spondyloartritt med objektive tegn på inflammasjon indikert ved forhøyet C-reaktivt protein (CRP) og/eller funn på magnetisk resonanstomografi (MR), som ikke har respondert tilstrekkelig på, eller som er intolerante overfor, ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs)

  • voksne med aktiv ankyloserende spondylitt som ikke har respondert tilstrekkelig på, eller som er intolerante overfor, konvensjonell behandling. Lenke til metodeside

 • ID2022_146 Bimekizumab (Bimzelx) alene eller i kombinasjon med metotreksat, til behandling av aktiv psoriasisartritt hos voksne som ikke har respondert tilstrekkelig på, eller som er intolerante overfor, ett eller flere sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler (DMARDs). Lenke til metodeside

 • Referatsaker

 • Eventuelt

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder.

Mediekontakt

Media kan kontakte kommunikasjonsavdelingen i Helse Vest RHF på e-post: info@helse-vest.no eller på telefon: 958 76 839 (Mirjam Klingenberg).
Øvrige henvendelser til Beslutningsforum for nye metoder kan sendes på e-post til: nyemetoder@helse-sorost.no