logo Nye metoder

Møte i Bestillerforum 13. februar 2023

Passert
13.
februar
2023
  1. 13. feb. 2023

Tid og sted

Når

  1. 13. feb. 2023

​​Fullstendig agenda for møtet publiseres her (link) ca. en uke i forkant av møtet.


Forslagsfrist til møtet er løpt ut (5. desember).​

Innspillsfrist til møtet er løpt ut (31. januar)​. 


Innkomne forslag og metodevarsler til møtet fordelt på metodetype (Klikk på ID-num​mer for å komme til metodesiden):

Legemidler

  • Forslag: ID2023_006 Ataluren (Translarna) til behandling av duchenne muskeldystrofi som resultat av nonsense-mutasjon i dystrofingenet, hos ambulatoriske pasienter over 2 år. Forslag om oppdatering av metodenavn i henhold til godkjent indikasjon og revurdering av ID2019_062.
  • Forslag: ID2023_011 Venetoklaks i kombinasjon med kladribin, cytarabin og azacitidin som førstelinjebehandling av akutt myelogen leukemi (AML) for eldre som ikke er aktuell for intensiv kjemoterapi.
  • Forslag: ID2023_013 Esketamin (Spravato) ved behandlingsresistent depresjon. Revurdering av ID2019_116.​
  • Metodevarsel: ID2023_015 Epkoritamab til behandling av voksne med residivert/refraktært diffust storcellet B-cellelymfom (R/R DLBCL) hvor hematopoetisk stamcelletransplantasjon har mislyktes eller er uegnet.

  • Metodevarsel: ID2023_016 Alpelisib til behandling av barn og voksne med alvorlige manifestasjoner av PIK3CA-relatert overvekstsyndrom.

  • Metodevarsel: ID2023_017 Trastuzumabduokarmazin til behandling av voksne med lokalavansert eller metastatisk HER2-positiv brystkreft.

Prosedyrer og organisatoriske tiltak

  • Metodevarsel: ID2023_010 E-konsultasjoner ved behandling av kroniske sår.​

Medisinsk utstyr, diagnostikk og tester

  • Metodevarsel: ID2023_012​ Magnetisk deteksjon av vaktpostlymfeknuter ved brystkreft ved hjelp av et magnetisk sporstoff (Magtrace) og en magnetisk sensor (Sentimag).

I arkivet «Møter i Bestillerforum for nye metoder» finner du hele agendaen (innkalling), saksdokumenter og protokoll så snart disse foreligger.


Metodesidene til hver enkelt metode oppdateres med selve beslutningen i løpet av uken som følger etter hvert møte. Protokollen publiseres så snart den er godkjent.

​​