logo Nye metoder

Møte i Bestillerforum 20. mars 2023

Passert
20.
mars
2023
 1. 20. mar. 2023

Tid og sted

Når

 1. 20. mar. 2023


Fullstendig agenda for møtet er publisert her (link).

Forslagsfrist til møtet er løpt ut (2. januar).
Innspillsfrist til møtet er løpt ut (7. mars.) 

Innkomne forslag og metodevarsler til møtet fordelt på metodetype (Klikk på ID-nummer for å komme til metodesiden):

Legemidler:​​

 

 

 • ​Forslag: ID2023_014 Sotorasib (Lumykras) som monoterapi til behandling av voksne med avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) med KRAS G12C-mutasjon og progresjon etter minst 1 tidlig​ere linje med systemisk behandling. (Se sammen med ID2021_108)
 • ​Forslag: ID2023_018​ Isatuksimab til behandling av residiverende refraktær myelomatose.
 • Metodevarsel: ID2023_022 Abatacept (Orencia) til profylaktisk behandling av akutt transplantat-mot-vert-sykdom (GVHD) hos voksne og barn.
 • ​​Metodevarsel: ID2023_023 Decitabin og cedazuridin (fiksert dose i en tablett) til behandling av voksne med akutt myelogen leukemi (AML).
 • Metodevarsel: ID2023_024 Leriglitazon behandling av cerebral progresjon og myeloneuropati hos voksne menn med adrenoleukodystrofi (ALD).
 • Metodevarsel: ID2023_025 Melfalanflufenamid (Pepaxti) i kombinasjon med deksametason til voksne med myelomatose som har mottatt minst to tidligere behandlingslinjer og hvor sykdommen er refraktær overfor lenalidomid og forrige behandlingslinje.
 • Metodevarsel: ID2023_026 Sacituzumabgovitekan (Trodelvy) til behandling av inoperabel eller metastatisk HR+, HER2-negativ brystkreft hos voksne som tidligere har mottatt endokrinbasert behandling og minst to ytterligere systemiske behandlinger for metastatisk sykdom.
 • Metodevarsel: ID2023_027 Sparsentan til behandling av primær immunglobulin A (IgA)-nefropati.
 • Metodevarsel: ID2023_029 Pegzilarginase til behandling av ARG1-mangel (arginasemangel).
 • Metodevarsel: ID2023_030 Masitinib i kombinasjon med riluzol til behandling av voksne med amyotrofisk lateralsklerose (ALS).
 • Metodevarsel: ID2023_031 Rezafungin til behandling av invasiv candidiasis.
 • Metodevarsel: ID2023_035​ Kvizartinib til behandling av FLT3-ITD-positiv akutt myelogen leukemi (AML).

Prosedyrer og organisatoriske tiltak

 

 

 • Metodevarsel: ID2023_019 Epidural ryggmargsstimulering til behandling av kronisk, radikulær smerte i korsrygg.

 

 

Medisinsk​ utstyr, diagnostikk og tester​

 

 • Metodevarsel: ID2023_020 Digitalt thoraxdren med innebygget overvåkingssystem til bruk i og utenfor sykehus (under transport) hvor behandling med thoraxdren er indisert  (eks. på produkt Thopaz+) (metodevarsel)​

I arkivet «Møter i Bestillerforum for nye metoder» finner du hele agendaen (innkalling), saksdokumenter og protokoll så snart disse foreligger.


Metodesidene til hver enkelt metode oppdateres med selve beslutningen i løpet av uken som følger etter hvert møte. Protokollen publiseres så snart den er godkjent.