logo Nye metoder

Møte i Bestillerforum 22. mai 2023

Saksliste til møtet foreligger.

Passert
22.
mai
2023
 1. 22. mai 2023, 13:00 - 14:00

Tid og sted

Når

 1. 22. mai 2023, 13:00 - 14:00

Hvor

Digitalt møte

 

Fullstendig agenda for møtet er pulisert her .

Forslagsfrist til møtet: utløpt (6. mars).

Innspillsfrist til møtet: utløpt (9. mai). 

Innkomne forslag og metodevarsler til møtet fordelt på metodetype (Klikk på ID-nummer for å komme til metodesiden):Legemidler:

 • Forslag: ID2023_037 Metoksyfluran (Penthrox) som akutt smertelindring ved moderate til sterke smerter som følge av traume hos voksne som er ved bevissthet.
 • Forslag: ID2023_038 Normalt humant immunglobulin (Cuvitru) som substitusjonsbehandling ved primært immunsviktsyndrom eller hypogammaglobulinemi.
 • Forslag: ID2023_039 Normalt humant immunglobulin (Hizentra PFS) som substitusjonsbehandling ved primært immunsviktsyndrom eller hypogammaglobulinemi. PFS =pre-filled syringes/ferdigfylt sprøyte.
 • Metodevarsel: ID2023_050 Trastuzumabderukstekan (Enhertu) til behandling av voksne med inoperabel eller metastatisk HER2-positiv ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) etter tidligere systemisk behandling.

 • Metodevarsel: ID2023_051 Elacestrant til behandling av postmenopausale kvinner og menn med avansert eller metastatisk hormonreseptor (HR)-positiv, human epidermal vekstfaktorreseptor 2 (HER2)-negativ brystkreft.

 • Metodevarsel: ID2023_052 Talquetamab til behandling av voksne med tilbakevendende og refraktær myelomatose, som har mottatt minst tre tidligere behandlinger, inkludert et immunmodulerende middel, en proteasomhemmer og et anti-CD38-antistoff.

 • Metodevarsel: ID2023_054 Dabrafenib og trametinib i kombinasjon til behandling av gliom hos barn over 1 år.

 • Metodevarsel: ID2023_055 Nivolumab (Opdivo) som adjuvant behandling etter fullstendig reseksjon av stadium IIB-C melanom.

 • Metodevarsel: ID2023_056 Leniolisib til behandling av aktivert fosfoinositid 3-kinase delta syndrom (APDS).

 • Metodevarsel: ID2023_057 Zilukoplan til behandling av generalisert myasthenia gravis hos voksne.

 • Metodevarsel: ID2023_058 Lebrikizumab til behandling av moderat til alvorlig atopisk dermatitt hos voksne og ungdom over 12 år.

Prosedyrer og organisatoriske tiltak
-

Medisinsk utstyr, diagnostikk og tester

 • Metodevarsel: ID2023_046 Utstyr til bruk ved hastekeisersnitt for å stabilisere og beskytte barnets hode (eks. på utstyr Fetal Pillow).

 

I arkivet «Møter i Bestillerforum for nye metoder» finner du hele agendaen (innkalling), saksdokumenter og protokoll så snart disse foreligger.


Metodesidene til hver enkelt metode oppdateres med selve beslutningen i løpet av uken som følger etter hvert møte. Protokollen publiseres så snart den er godkjent.​​​