logo Nye metoder

ID2018_135

Abemaciclib (Verzenios) - Indikasjon II

Kombinasjonsbehandling med fulvestrant til behandling av hormonreseptor positiv, HER2-negativ lokalavansert eller metastatisk brystkreft.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
19.11.2018
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2018_135
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling brystkreft.

Beslutning i Bestillerforum RHF (19.11.2018)

Den opprinnelige bestillingen: abemaciclib til behandling av hormonreseptor positiv, HER2-negativ lokalavansert eller metastatisk brystkreft, splittes i to oppdrag da indikasjonen til legemiddelet inkluderer pasientpopulasjoner som har ulike komparatorer/standardbehandlinger:

1. Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for abemaciclib i kombinasjon med aromatasehemmer til behandling av hormonreseptor positiv, HER2-negativ lokalavansert eller metastatisk brystkreft (ID2018_027).

2. Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for abemaciclib i kombinasjon med fulvestrant til behandling av hormonreseptor positiv, HER2-negativ lokalavansert eller metastatisk brystkreft (ID2018_135).

Protokoll fra Bestillerforum RHF (19.11.2018) finner du her, se sak 184-18.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
19.11.2018
Type
Hurtig metodevudering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
21.03.2019
Ferdigstilt
17.07.2020

Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 06.08.2020 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Prisnotat

Metodevurdering

Beslutning

Beslutning tatt
31.08.2020
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (31.08.2020)

1. Abemaciclib (Verzenios) i kombinasjon med fulvestrant kan innføres til behandling av hormonreseptorpositiv, HER2-negativ lokalavansert eller metastatisk brystkreft.

2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.

3. Behandlingen kan tas i bruk fra 1. september 2020.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 31.08.2020.2020 under sak 073-2020.