logo Nye metoder

ID2021_038

Abemaciclib (Verzenios) - Indikasjon III

Kombinasjon med endokrin terapi for adjuvant behandling ved HR-positiv, HER2-negativ, lymfeknute-positiv tidlig brystkreft med høy risiko for tilbakefall
Beslutning foreligger

Kort om siste status

Det er gitt oppdrag om en revurdering av metoden (12.02.2024). Beslutningsforum for nye metoder besluttet 24.04.2023 at metoden ikke innføres (se lengre ned). Den beslutningen er gjeldende inntil en ny beslutning fra Beslutningsforum foreligger.

 

Forslag

Sendt inn
11.02.2021
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2021_038
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling av brystkreft

Anmodning om revurdering (publisert 30.11.2023)

Innspill (publisert 06.12.2023)

Bestillerforum for nye metoder (12.02.2024)

En metodevurdering med en helseøkonomisk analyse (kostnad-nytte-analyse) gjennomføres ved Direktoratet for medisinske produkter for adjuvant behandling ved HR-positiv, HER2-negativ, lymfeknute-positiv tidlig brystkreft med høy risiko for tilbakefall gjennomføres ved Direktoratet for medisinske produkter. Leverandør
skal levere samme helseøkonomiske modell som sist, kun oppdatert med data fra siste tilgjengelige analyse («5-års data» eller nyere).

Prisnotat utarbeides ved Sykehusinnkjøp HF.

Protokoll og sakspapirer finner du i møtearkivet "Møter i Bestillerforum", se Bestillerforum for nye metoder 12.02.2024, sak 027-24.

Anmodning om revurdering (publisert 23.08.2023)

Innspill (publisert 05.10.2023)

Beslutning i Bestillerforum for nye metoder 23.10.2023

Det er ikke fremlagt nye data i anmodningen om revurdering.

Beslutning
Bestillerforum gir ikke oppdrag om en nasjonal metodevurdering.

Leverandør kan sende inn en ny anmodning om revurdering senere, hvor de nyeste oppfølgingsdataene fra studien presenteres og det beskrives hvordan disse er forventet å påvirke allerede beregnet kostnadseffektivitet.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (23.10.2023) finner du her, se sak 156-23.

 

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum for nye metoder (22.03.2021)
En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for abemaciclib (Verzenios) i kombinasjon med endokrin terapi for adjuvant behandling ved HR-positiv, HER2-negativ, lymfeknute-positiv tidlig brystkreft med høy risiko for tilbakefall. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Sakspapirer og protokoll fra Bestillerforum for nye metoder 22.03.2021 finner du her, se sak 060-21.

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
22.03.2021
Type
Hurtig metodevurdering (løp C) med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF
Påbegynt
26.04.2022
Ferdigstilt
30.03.2023

Generell informasjon
Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.​

Informasjon om oppdraget
Oppdraget (metodevurdering og prisnotat) ble utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 10.04.2023 og dokumentene ble sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) for forberedelse av saken til beslutning.

Metodevurdering (publisert 15.03.2023)

Prisnotat (datert 30.03.2023)

Beslutning

Beslutning tatt
24.04.2023
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (24.04.2023)

    1. Abemaciclib (Verzenios) i kombinasjon med endokrin terapi innføres ikke for adjuvant behandling ved HR-positiv, HER2-negativ, lymfeknute-positiv tidlig brystkreft med høy risiko for tilbakefall.
    2. Det er ikke dokumentert en klinisk nytte som står i forhold til prisen på legemidlet.
    3. Sykehusinnkjøp bes gjenoppta forhandlingene med leverandør.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 24.04.2023 under sak 038-2023.