logo Nye metoder

ID2018_027

Abemaciclib (Verzenios)

Kombinasjonsbehandling med aromatasehemmer til behandling av hormonreseptor positiv, HER2-negativ lokalavansert eller metastatisk brystkreft.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
15.02.2018
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2018_027
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling brystkreft.

Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (19.11.2018)

Den opprinnelige bestillingen: abemaciclib til behandling av hormonreseptor positiv, HER2-negativ lokalavansert eller metastatisk brystkreft, splittes i to oppdrag da da indikasjonen til legemiddelet inkluderer pasientpopulasjoner som har ulike komparatorer/standardbehandlinger:

1.      ID2018_027_Abemaciclib i kombinasjon med aromatasehemmer til behandling av hormonreseptor positiv, HER2-negativ lokalavansert eller metastatisk brystkreft.

 

2.      ID2018_135_Abemaciclib i kombinasjon med fulvestrant til behandling av hormonreseptor positiv, HER2-negativ lokalavansert eller metastatisk brystkreft.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (19.11.2018) finner du her, se sak 184-18.

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (23.04.2018)
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for abemaciclib til behandling av hormonreseptor positiv, HER2-negativ lokalavansert eller metastatisk brystkreft.

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
23.04.2018
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
11.12.2018
Ferdigstilt
06.08.2019

Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 23.08.2019 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess. 

​Metodevurdering

Prisnotat

Beslutning

Beslutning tatt
23.09.2019
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (23.09.2019)

1. Abemaciklib (Verzenios) i kombinasjon med aromatasehemmer kan innføres til behandling av hormonreseptorpositiv, HER2-negativ lokalavansert eller metastatisk brystkreft.

2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.

3. Legemiddelet kan tas i bruk fra 1. november 2019, da ny pris gjelder fra denne dato.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 23.09.2019 finner du her, se sak 93-2019.