logo Nye metoder

ID2017_054

Abirateron - Indikasjon III

Behandling av nylig diagnostisert høyrisiko metastatisk hormonsensitiv prostatakreft i kombinasjon med androgen deprivasjonsterapi for pasienter som ikke er egnet for behandling med kjemoterapi
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
09.06.2017
Sendt inn av
Flere:Spesialisthelsetjenesten ved St. Olavs Hospital HF og OUS samt myndighet ved Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2017_054
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling av prostatakreft.

Beslutning i Bestillerforum RHF (01.06.2015)

Forslagskjema (09.06.2017), St. Olav

Forslagsskjema (15.06.2017), OUS

Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (19.11.2018)

Oppdraget endres til: Abirateron (Zytiga) til behandling av nylig diagnostisert høyrisiko hormonfølsom prostatakreft i kombinasjon med androgen deprivasjonsterapi for pasienter som ikke er egnet for behandling med kjemoterapi.

 Protokoll fra Bestillerforum RHF (19.11.2018) finner du her, se sak 185-18.

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
21.08.2017
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
22.05.2018
Ferdigstilt
18.12.2018

​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 07.01.2019 og er sendt til beslutning.

 

Prisnotat​ (datert 07.10.2022)

Beslutning

Beslutning tatt
21.11.2022
Ansvarlig
Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder


Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (21.11​.2022)​ 

 

  1. Abirateron innføres til behandling av nylig diagnostisert høyrisiko metastatisk hormonfølsom prostatakreft i kombinasjon med androgen deprivasjonsterapi for pasienter som ikke er egnet for behandling med kjemoterapi
  2. Det forutsetter samme prisnivå som grunnlaget for denne beslutningen. 
  3. Fagdirektørene bes vurdere og eventuelt beslutte om abirateron kan innføres uavhengig av om pasientene er egnet for kjemoterapi.
  4. Legemiddelet skal inngå i anbud og det rimeligste alternativet skal benyttes.
  5. Behandlingen kan tas i bruk fra 01.12.2022.


Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll​​ fra Beslutningsforum for nye metoder 21.11.2022 under sak 151-20221.​​


Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (28.01.2019)

Abirateron (Zytiga) innføres ikke til behandling av nylig diagnostisert høyrisiko
metastatisk hormonfølsom prostatakreft i kombinasjon med androgen
deprivasjonsterapi for pasienter som ikke er egnet for behandling med kjemoterapi.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 28.01.2019 finner du her, se sak 10-2019.