logo Nye metoder

ID2022_032

Abirateron - indikasjon V

Kombinasjon med stråle- og hormonbehandling til kurativ behandling av pasienter med høyrisiko prostata kreft.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
24.01.2022
Sendt inn av
Spesialisthelsetjenensten
ID-nummer
ID2022_032
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling av prostatakreft.

​​​​Forslag
Innspill fra pasientforening

Bestillerforum for nye metoder (25.04.2022):
Fagdirektørene vurderer et eventuelt behov for gruppeunntak i interregionalt fagdirektørmøte.

Beslutning
En forenklet metodevurdering med en vurdering av effekt og sikkerhet (løp D) gjennomføres ved Statens legemiddelverk
for abirateron (Zytiga) i kombinasjon med stråle- og hormonbehandling til kurativ behandling av pasienter med høyrisiko prostatakreft. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (25.04.2022) finner du her , se sak 073-22.
 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
25.04.2022
Type
Forenklet metodevurdering (løp D) med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF
Ferdigstilt
08.11.2022

​Generell informasjon
Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.
Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sende​s dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status
Oppdraget (metodevurdering og prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 14.11.2022 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Metodevurdering (publisert 11.11.2022)

Prisnotat (datert 08.11.2022)


Beslutning

Beslutning tatt
12.12.2022
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (12.12​.2022)​ 

 

    1. Abirateron innføres i kombinasjon med stråle- og hormonbehandling til behandling av pasienter med høyrisiko hormonfølsom prostatakreft.
    2. Det forutsetter samme prisnivå som grunnlaget for denne beslutningen. 
      ​Behandlingen kan tas i bruk fra beslutningstidspunktet.
    3. Legemiddelet skal inngå i anbud og det rimeligste alternativet skal benyttes.


Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 12.12.2022 under sak 169-20221.​