logo Nye metoder

ID2023_084

Abrocitinib (Cibinqo) - Indikasjon II

Behandling av moderat til alvorlig atopisk dermatitt hos voksne og ungdom ≥12 år, som er aktuelle for systemisk behandling.
Til beslutning

Forslag

Sendt inn
11.07.2023
Sendt inn av
Leverandør
ID-nummer
ID2023_084
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling av moderat til alvorlig atopisk dermatitt.

Anmodning (pdf.) (publisert 11.07.2023)

Bestillerforum for nye metoder (25.09.2023)

Et prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS for abrocitinib (Cibinqo) til behandling av moderat til alvorlig atopisk dermatitt hos voksne og ungdom ≥12 år, som er aktuelle for systemisk behandling. Firma bes ta kontakt med Sykehusinnkjøp HF når de får positiv opinion i EMA (det europeiske legemiddelbyrået).

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (25.09.2023) finner du her, se sak 139-23.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
25.09.2023
Type
Prisnotat
Utreder
Sykehusinnkjøp HF
Ferdigstilt
17.04.2024

​Generell informasjon

Når prisnotatet er mottatt og utkvittert av Bestillerforum sendes det til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Eventuelle henvendelser og innspill kan sendes til sekretariatet for Nye metoder som koordinerer og videresender spørsmål og svar.

Status (02.05.2024)

Oppdraget (prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder og dokumentene er den 02.05.2024 sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Prisnotat publiseres når beslutning foreligger.

Eventuelle henvendelser og innspill kan sendes til sekretariatet for Nye metoder som koordinerer og videresender spørsmål og svar. 

Hvilke saker som kommer opp på kommende møte i Beslutningsforum for nye metoder blir klart cirka en uke i forkant av hvert møte. Agendaen publiseres da som nyhetssak på forsiden på nyemetoder.no.