logo Nye metoder

ID2021_053

Abrocitinib (Cibinqo)

Behandling av moderat til alvorlig atopisk eksem hos voksne som er aktuelle for systemisk behandling.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
17.03.2021
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2021_053

​Metodevarsel

Innspill fra firma

Beslutning fra Bestillerforum for nye metoder (26.04.2021)
Oppdatert 07.01.2022* 
En forenklet metodevurdering med en vurdering av effekt og sikkerhet (B) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for abrocitinib til behandling av moderat til alvorlig atopisk eksem hos voksne som er aktuelle for systemisk behandling. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Sakspapirer og protokoll fra Bestillerforum for nye metoder 26.04.2021 finner du her, se sak 088-21.

*Tidligere beslutning: En forenklet metodevurdering med en vurdering av effekt og sikkerhet (B) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for abrocitinib til behandling av moderat til alvorlig atopisk eksem hos pasienter ≥ 12 år som er aktuelle for systemisk behandling. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.  

Metodevurdering

Oppdrag gitt
26.04.2021
Type
Forenklet metodevurdering (B)
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
09.07.2021
Ferdigstilt
13.01.2022

Metodevurdering og tilhørnde prisnotat er klarert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder de 24.01.2022 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

​Metodevurdering

Prisnotat

 

Beslutning

Beslutning tatt
14.02.2022
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (14.02.2022)  

  1. Abrocitinib (Cibinqo) innføres til behandling av alvorlig atopisk eksem hos voksne som er aktuelle for systemisk behandling hvor det ikke er oppnådd adekvat effekt av tidligere systemisk behandling (som beskrevet i NFDV sine anbefalinger) eller hvor man har kontraindikasjoner for andre tilgjengelig alternativer.  
  2. Behandlingen skal gjennomføres i tråd med Veiledende anbefalinger for bruk av biologiske legemidler og JAK-hemmere ved atopisk eksem, utarbeidet av Norsk forening for dermatologi og venerologi.

Herunder skal følgende anbefalinger legges til grunn:

Biologiske legemidler og JAK-hemmere kan forskrives av spesialister i hud- og veneriske sykdommer med god kjennskap til atopisk eksem behandling og vurdering (skåring) av alvorlighetsgrad. Forskrivingen skal godkjennes av fagmiljøet ved et offentlig eller ikke-kommersielt privat sykehus med minst to spesialister i hud- og veneriske sykdommer.

Følgende startkriterier gjelder, og alle skal være oppfylt:

  1. Krav til alvorlighet: EASI-skår over eller lik 21, POEM-skår ≥ 17, og DLQI-skår ≥ 11.
  2. Alvorlig sykdom ved flere anledninger over en periode på 3-6 måneder.
  3. Biologisk behandling eller JAK-hemmere kan benyttes når behandlingsmål ikke er nådd, eller effekten er kortvarig, ved bruk av topikal og/eller lysbehandling, og når minst en systemisk behandling er prøvd.

Følgende stoppkriterier gjelder:

  1. Dersom pasienten ikke har hatt adekvat respons på behandlingen, bør denne stoppes etter 16 uker.
  2. Ved god effekt av behandlingen og minimal sykdomsaktivitet de siste 12 måneder anbefales det å stoppe behandlingen.

Ved residiv kan behandling gjenopptas.

 

Kontroll anbefales hver tredje måned, noe hyppigere i starten, og bør innbefatte EASI, DLQI, POEM og blodprøvene Hemoglobin, Leukocytter med differensialtelling, ALAT og Serum-kreatinin.

 

3. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.

 

4.     Behandlingen kan tas i bruk fra 15.03.2022, da ny pris kan gjelde fra denne datoen.


Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 14.02.2022 under sak 021-2022.