logo Nye metoder

ID2021_068

Aducanumab

Behandling av Alzheimers sykdom
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
22.04.2021
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2021_068
Om metoden
Legemiddel (infusjon) til behandling av Alzheimers sykdom.

​Metodevarsel (22.04.2021)

Bestillerforum for nye metoder (20.06.2022)

Bestillerforum for nye metoder avbestiller oppdraget da markedsføringstillatelse (MT) er trukket i det europeiske legemiddelverket (EMA). Saken sendes til de regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder videre håndtering av  saken.


Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (20.06.2022) finner du her, se sak 124-22

Beslutning i Bestillerforum for nye metoder (31.05.2021)
En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (løp C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for aducanumab til behandling av Alzheimers sykdom. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Protokoll fra Bestillerforum for nye metoder (31.05.2021) finner du her​, se sak 111-21

Metodevurdering

Oppdrag gitt
31.05.2021
Type
Hurtig metodevurdering (C)
Utreder
Statens legemiddelverk

Beslutning

Beslutning tatt
18.08.2022
Ansvarlig
Interregionalt fagdirektørmøte

Beslutning fra interregionalt fagdirektørmøte (18.08.2022)

  • Oppdrag ID2021_068 til Statens legemiddelverk om å gjennomføre en en hurtig metodevurdering med en kostnad-nyttevurdering (løp C) for aducanumab til behandling av Alzheimers sykdom og oppdraget til Sykehusinnkjøp HF om å utarbeide et prisnotat, avbestilles. Oppdraget avbestilles fordi (MT) er trukket i det europeiske legemiddelverket (EMA).     
  • Beslutningen legges frem som referatsak i Beslutningsforum.