logo Nye metoder

ID2021_087

Akalabrutinib (Calquence) - Indikasjon III

Monoterapi, eller i kombinasjon med antiCD20-antistoff til behandling av eldre, svakere pasienter uten 17p-delesjon/TP53-mutasjon, med tidligere ubehandlet kronisk lymfatisk leukemi (KLL)
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
31.05.2021
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2021_087
Om metoden
Legemiddel (kapsel) til behandling av voksne pasienter med viss type blodkreft.Annen staving: acalabrutinib

Metodevarsel (opprinnelig behandlet i Bestillerforum 22.06.2020)


Bestillerforum for nye metoder (12.12.2022)

Bestillerforum for nye metoder tar endringen til orientering: 

Et prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF for akalabrutinib (Calquence) som monoterapi eller i kombinasjon med antiCD20-antistoff til behandling av eldre, svakere pasienter uten 17p-delesjon/TP53-mutasjon, med tidligere ubehandlet kronisk lymfatisk leukemi (KLL). (ID2021_087).​

Se også ID2022_150.


Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (12.12.2022) finner du her, se sak 217-22.​​


Beslutning fra Bestillerforum for nye metoder (31.05.2021)

Etter en samlet vurdering av oppdatert indikasjonsordlyd, beslutning i en annen sak og innspill fra firma endres oppdraget. Oppdraget deles i tre: En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (løp C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for acalabrutinib (Calquence) som monoterapi, eller i kombinasjon med obinutuzumab, til behandling av voksne pasienter med tidligere ubehandlet kronisk lymfatisk leukemi (KLL). Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS. ​​


(Se også ID2020_037 og ID2021_086​)​

Sakspapirer og protokoll fra Bestillerforu m for nye metoder 31.05.2021 finner du her, se sak 117-21.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
31.05.2021
Type
Prisnotat
Utreder
Sykehusinnkjøp HF
Ferdigstilt
28.11.2022


Status

Sykehusinnkjøp HF har levert et prisnotat til oppdraget. Oppdraget (prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 30.11.2022 og saken er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.​

​​

Prisnotat (datert 24.11.2022)Beslutning

Beslutning tatt
12.12.2022
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (12.12​.2022)​ 

 

    1. Akalabrutinib (Calquence) innføres ikke som monoterapi eller i kombinasjon med anti CD20-antistoff til behandling av eldre, svakere pasienter uten 17p-delesjon/TP53-mutasjon, med tidligere ubehandlet kronisk lymfatisk leukemi (KLL).  
    2. Det er ikke dokumentert mereffekt som kan tilsi at behandlingen kan ha en mye høyere pris enn andre godkjente behandlingsalternativer for aktuell pasientgruppe. 
    3. ​Sykehusinnkjøp bes gjenoppta forhandlingene med leverandør.


Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 12.12.2022 under sak 168-20221.​