logo Nye metoder

ID2022_150

Akalabrutinib (Calquence) - Indikasjon IV

Som monoterapi eller i kombinasjon med anti-CD20-antistoff til voksne med ubehandlet kronisk lymfatisk leukemi (KLL) som i dag er egnet for å motta behandling med FCR (fludarabin, syklofosamid og rituximab)
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
28.11.2022
Sendt inn av
Sykehusinnkjøp
ID-nummer
ID2022_150
Om metoden
Legemiddel (kapsel) til behandling av voksne pasienter med viss type blodkreft.Annen staving: acalabrutinib

Metodevarsel (opprinnelig behandlet i Bestillerforum 22.06.2020)​​

Se også ID2021_087 der det finnes en gjeldende beslutning.


Bestillerforum for nye metoder (12.12.2022)

Bestillerforum for nye metoder tar endringen til orientering: 

En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (løp C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for ID2022_150 akalabrutinib (Calquence) som monoterapi eller i kombinasjon med anti-CD20-antistoff til voksne med ubehandlet kronisk lymfatisk leukemi (KLL) som i dag er egnet for å motta behandling med FCR (fludarabin, syklofosamid og rituximab). Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS. (ID2022_150).


Se også ID2021_087.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (12.12.2022) finner du her, se sak 217-22.​​